Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 147 | THÁNG 6/2018

Mua bán nợ và xử lý nợ xấu tại một số quốc gia - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Nguyễn Thị Loan

Tóm tắt:

Phát triển thị trường mua bán nợ (MBN) và xử lý nợ xấu là những chính sách quan trọng góp phần cơ cấu lại danh mục tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo thêm kênh thanh khoản và góp phần tăng thu nhập cho ngân hàng và các tổ chức tham gia kinh doanh dịch vụ MBN. Tuy nhiên, trong thực tế, Việt Nam chưa có thị trường MBN đúng nghĩa, chỉ mới dừng lại ở hoạt động MBN xấu của ngân hàng nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Bài viết thực hiện tổng hợp các nghiên cứu về kinh nghiệm xử lý nợ và thúc đẩy MBN của một số quốc gia, từ đó rút ra hàm ý chính sách về hoàn thiện môi trường pháp lý và tổ chức thị trường liên quan đến MBN và xử lý nợ xấu qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.


Debt Trading and Handling Bad Debts in Some Countries – Experiences for Vietnam

Abstract:

Developing the market for debt trading and handling bad debts is one of the essential measures to restructure the credit portfolios, improve the quality of credit, create more liquidity and increase income for the banks and several organizations engaging in debt trading services. However, in fact, Vietnam has not had a real debt trading market yet. Therefore, it has been only the debt trading of banks but still contained some drawbacks. This article reviews previous studies about the experience of dealing with debts and debt trading in some certain countries and draws implications about the policy in order to enhance the legal environment and organize the market associated with the debt trading and bad debt settlement through the banking systems in Vietnam.