Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 147 | THÁNG 6/2018

Tín dụng vi mô trong hoạt động xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Kon Tum

Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Lợi

Tóm tắt:

Nghiên cứu đánh giá thực trạng triển khai tín dụng vi mô ở tỉnh Kon Tum, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng loại hình tín dụng này và góp phần vào hoạt động xóa đói giảm nghèo (XĐGN) của địa phương. Kết quả phân tích cho thấy, tín dụng vi mô ở tỉnh Kon Tum đã đạt được một số thành công nhất định như tăng trưởng trong dư nợ, lượng khách hàng và chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, thị trường tín dụng vi mô chỉ có vài tổ chức chính thức tham gia, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với các khoản vay chính sách đóng vai trò chủ đạo. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò của tín dụng vi mô đối với việc XĐGN tại tỉnh Kon Tum như đa dạng hóa thị trường, phát triển hơn nữa các chương trình vay vốn,… Đây là những phương án cần thiết để thúc đẩy tín dụng vi mô ở tỉnh này.


Microcredit in Poverty Reduction Process – Research in Kon Tum Province

Abstract:

This research evaluates the status of microcredit in Kon Tum, and suggests solutions to develop this kind of finance, contributing to the hunger and poverty reduction process in the province. The findings indicate that microcredit in Kon Tum has achieved some successes such as the increases in total debit balance, number of customers, credit quality. However, the microcredit market is not diversified with the participation of limited numbers of financial constitutes, in which Vietnam Bank for Social Policies and its policy loans play the predominant role. Thus, the study provides some implications for strengthening the role of microcredit in the hunger and poverty reduction process in Kon Tum such as diversifying kinds of organizations, improving the content microcredit programs. They are necessary conditions to promote microcredit in Kon Tum.