Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 147 | THÁNG 6/2018

Khả năng áp dụng khuôn khổ chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu ở Việt Nam

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu khả năng áp dụng chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu ở Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện việc kiểm định điều kiện tiền đề trước khi áp dụng chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu: Tồn tại mối quan hệ giữa lạm phát và các công cụ chính sách tiền tệ. Kết quả kiểm định Johansen cho thấy tồn tại mối quan hệ giữa lạm phát và các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam, tuy nhiên, kết quả phân tích cú sốc và kết quả phân rã phương sai cho thấy mối quan hệ này rất yếu. Do đó, Việt Nam vẫn chưa thỏa điều kiện để áp dụng chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu.


Adoption of Inflation Targeting Framework in Vietnam

Abstract:

This study investigates the adoption of inflation targeting framework in Vietnam. This work is done by examining the satisfaction of one crucial prerequisite of inflation targeting that there is the existence of predictable and stable linkages between monetary policy instruments and inflation outcomes. The Johansen multivariate cointegration procedure and vector error correction model approach are designed to realize the relationship between monetary policy instruments and inflation, and the findings point out that there exists a stable and predictable linkage between monetary policy instruments and inflation in Viet Nam. However, it is too weak. As a result, Viet Nam is not yet a candidate for adopting inflation targeting framework.