Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 128 | THÁNG 11/2016

Ảnh hưởng của rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống đến quy mô đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam

Lê Hà Diễm Chi, Nguyễn Thị Ngọc Trang

Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, sử dụng phương pháp ước lượng Sys-GMM, nhóm tác giả phân tích ảnh hưởng của rủi ro hệ thống (RRHT) và rủi ro phi hệ thống (RRPHT) đến quy mô đầu tư của các doanh nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 2007-2013. Kết quả cho thấy, quy mô đầu tư của các doanh nghiệp tăng trước sự gia tăng của RRPHT, thể hiện sự đánh đổi giữa cơ hội đầu tư tăng trưởng và rủi ro. Ngoài ra, các doanh nghiệp có sự kiểm soát nhà nước (KSNN) ít e ngại rủi ro hơn mà thể hiện ở kết quả đánh giá về ảnh hưởng thuận chiều của RRPHT đến đầu tư.