Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 128 | THÁNG 11/2016

Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại châu Á - Thái Bình Dương

Lê Thị Thu Diềm

Tóm tắt:

Rủi ro tín dụng (RRTD) là một trong những rủi ro thường trực nhất trong hoạt động ngân hàng, vì thế việc đo lường và phân tích RRTD là thật sự cần thiết đối với nhà quản trị ngân hàng và cơ quan quản lý nhà nước. Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét các yếu tố dẫn đến RRTD của 178 ngân hàng thương mại (NHTM) được niêm yết tại 18 nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn 2000-2013. Kết quả cho thấy, các yếu tố vốn, hoạt động ngoại bảng, dư nợ tín dụng, tăng trưởng GDP, lạm phát, cung tiền có tác động đến RRTD. Kết quả này gợi mở những hàm ý chính sách quan trọng để cải thiện hoạt động quản trị RRTD tại các NHTM.