Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 128 | THÁNG 11/2016

Tác động của sự phát triển thị trường tài chính đến FDI tại các nước ASEAN

Đặng Văn Cường

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của sự phát triển thị trường tài chính đến việc thu hút vốn FDI tại các nước ASEAN. Tác giả sử dụng dữ liệu của các quốc gia ASEAN trong giai đoạn 2000-2013 và các phương pháp ước lượng GLS và 2SLS cho mô hình thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự phát triển của thị trường tài chính được đại diện bằng sự phát triển hệ thống ngân hàng và thị trường vốn đều có tác động tích cực đối với dòng vốn FDI tại các quốc gia khảo sát.