Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 128 | THÁNG 11/2016

Phân tích chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng quy tắc Taylor gốc

Nguyễn Trần Ân

Tóm tắt:

Quy tắc Taylor được nhiều nhà kinh tế trên thế giới sử dụng để xem xét và đánh giá tính đúng đắn và tính hợp lý của chính sách tiền tệ (CSTT) được hoạch định bởi các ngân hàng trung ương (NHTW). Bài viết sử dụng quy tắc Taylor (1993) để phân tích chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) giai đoạn 2000-2014 qua trần lãi suất huy động (TLSHĐ), một trong những công cụ NHNN đã và đang sử dụng để kiềm chế lạm phát cao và duy trì tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức lãi suất tính theo quy tắc Taylor gần sát TLSHĐ NHNN áp dụng.