Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 128 | THÁNG 11/2016

Chính sách tiền tệ và các nguồn tài trợ bên ngoài của các công ty Việt Nam

Phan Gia Quyền, Bùi Văn Huy

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu phân tích sự ảnh hưởng của chính sách tiền tệ (CSTT) đến khả năng tiếp cận nguồn tài trợ bên ngoài (TTBN) của công ty. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp GMM hệ thống hai bước với bộ dữ liệu của 241 công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, CSTT thắt chặt làm giảm các nguồn TTBN của công ty. Các đặc điểm như quy mô, đòn bẩy, tính thanh khoản và điều kiện kinh tế vĩ mô là các nhân tố quan trọng trong việc xác định khả năng tiếp cận nguồn TTBN. Đồng thời, các ảnh hưởng này có sự khác biệt giữa các nhóm công ty ràng buộc tài chính và không ràng buộc tài chính. Cuối cùng, không tồn tại sự ảnh hưởng bất cân xứng của CSTT đến khả năng tiếp cận nguồn TTBN của các công ty niêm yết tại Việt Nam.