Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 126 | THÁNG 9/2016

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trương Đông Lộc, Nguyễn Minh Nhật

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường mức độ ảnh hưởng của thông tin kế toán (TTKT) đến giá của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán và giá cổ phiếu của 117 công ty niêm yết trên HNX giai đoạn 2009-2014. Vận dụng mô hình Ohlson kết hợp với phương pháp hồi quy hiệu ứng cố định, kết quả nghiên cứu cho thấy, hai biến TTKT là thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu (BVPS) đều có tương quan thuận với giá cổ phiếu. Ngoài ra, nghiên cứu này còn chỉ ra rằng TTKT được phản ánh vào giá với một độ trễ nhất định.