Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 126 | THÁNG 9/2016

ODA, đầu tư tài sản cố định và tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á

Nguyễn Phúc Cảnh

Tóm tắt:

Bài viết sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới giai đoạn 1991-2013 cho bảy quốc gia Đông Nam Á để nghiên cứu tác động của ODA và vốn đầu tư tài sản cố định (TSCĐ) và tương tác của hai yếu tố này đến tăng trưởng kinh tế (TTKT). Thông qua phương pháp ước lượng GMM hệ thống cho dữ liệu bảng, nghiên cứu không phát hiện bằng chứng có ý nghĩa thống kê về tác động của ODA lên TTKT, tuy nhiên, kết quả cho thấy rằng ODA làm giảm hiệu quả đầu tư TSCĐ của các nước Đông Nam Á. Điều này gợi mở hàm ý chính sách quan trọng cho các quốc gia Đông Nam Á phải giải quyết để cải thiện hiệu quả của ODA.