Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 126 | THÁNG 9/2016

Kiệt quệ tài chính và tránh thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Huỳnh Thị Cẩm Hà, Lê Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Uyên Uyên, Phạm Dương Phương Thảo

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu kiểm định tác động từ dự báo kiệt quệ tài chính (KQTC) của các công ty đến việc tránh thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thông qua phương thức điều chỉnh thu nhập và trì hoãn tiền thuế chi trả, mức độ tránh thuế TNDN trong bối cảnh trước và sau cuộc khủng hoảng tài chính (KHTC) toàn cầu vào các năm 2008-2009. Thông qua dữ liệu của các công ty Việt Nam (2006-2014) và phương pháp ước lượng GLS, kết quả nghiên cứu cho thấy, các công ty gia tăng thực hiện tránh thuế khi được dự báo KQTC. Nghiên cứu còn phát hiện, sau sự kiện KHTC toàn cầu 2008-2009, các công ty được dự báo KQTC giảm việc tránh thuế TNDN so với thời kỳ trước khủng hoảng. Ngoài ra, quy mô hoạt động của công ty, thời gian công ty niêm yết trên sàn chứng khoán được các công ty xem như là các lợi thế trong chiến lược tránh thuế TNDN.