Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 126 | THÁNG 9/2016

Hiệu ứng mùa thu trên thị trường vàng Việt Nam

Hồ Thị Lam

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu tính mùa vụ trên thị trường vàng Việt Nam. Suất sinh lợi (SSL) của vàng được nghiên cứu cho từng tháng và mùa trong giai đoạn 2004-2015, kết quả cho thấy, chỉ riêng tháng Tám SSL của vàng là dương và có ý nghĩa thống kê. Một hiệu ứng tương tự tồn tại trong phương sai của SSL, tức biến động cao hơn so với những tháng khác. Đồng thời, khi nhóm các biến giả theo mùa, nghiên cứu tìm thấy "Hiệu ứng mùa Thu" có ý nghĩa thống kê cả trong SSL của vàng và phương sai của nó. Những bất thường này có thể được giải thích bởi "Hiệu ứng Halloween" trên thị trường chứng khoán (TTCK), nhu cầu vàng trang sức tăng cao vào mùa cưới và tính nhạy cảm của nhà đầu tư do số giờ sáng ít hơn trong ngày trong giai đoạn này.