Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 126 | THÁNG 9/2016

Các nhân tố tác động tới trách nhiệm trả nợ của chủ thẻ tín dụng tại Việt Nam

Trịnh Hoàng Nam, Trần Hồng Hà

Tóm tắt:

Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố tác động tới trách nhiệm trả nợ của chủ thẻ tín dụng (TTD) tại Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh TTD tại Việt Nam. Trong nghiên cứu này, trách nhiệm trả nợ được tổ hợp từ hai tiêu chí số tiền thanh toán và thời gian thanh toán so với số tiền nợ và thời hạn phải trả. Với bộ số liệu gồm 1656 TTD do các ngân hàng trong nước phát hành, kết quả nghiên cứu cho thấy, trách nhiệm trả nợ của chủ TTD Việt Nam chịu tác động của các nhân tố về nhân khẩu học, hành vi sử dụng, khả năng trả nợ và vai trò của ngân hàng.