Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 148 | THÁNG 7/2018

Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Trương Nguyễn Tường Vy

Tóm tắt:

Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng kiểm soát nội bộ (KSNB) hoạt động tín dụng tại 10 ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích khám phá nhân tố (EFA) và hồi quy tuyến tính bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có bảy nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến tính hữu hiệu của KSNB hoạt động tín dụng theo thứ tự giảm dần như sau: môi trường đánh giá, thông tin và truyền thông, đánh giá rủi ro tín dụng, môi trường kiểm soát, hoạt động kiểm soát tín dụng, hoạt động giám sát tín dụng và động lực duy trì. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm hoàn thiện KSNB hoạt động tín dụng tại các NHTM Việt Nam phù hợp với các nguyên tắc của COSO 2013 trong bối cảnh hội nhập quốc tế.


Factors Affecting Internal Control of Credit Operation at Joint Stock Commercial Banks in Vietnam

Abstract:

This study, using Exploratory Factor Analysis (EFA), and multiple linear regression, investigates the factors affecting the internal control of credit operation at ten joint stock commercial banks in Vietnam. It’s empirical results show that there are seven factors which have a positive influence on the effectiveness of the internal control of credit operation in the following order: evaluation environment, information and communication, credit risk assessment, environmental control, credit controlling activity, credit monitoring activity and maintenance motivation. From that, the study proposes recommendations in order to improve the internal control of credit operation at joint stock commercial banks in Vietnam in line with COSO 2013 standards in the context of international integration.