Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 148 | THÁNG 7/2018

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng

Lê Phước Hương, Lưu Tiến Thuận

Tóm tắt:

Bài viết tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước về trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp, trong đó, khảo lược các tác động của TNXH của doanh nghiệp đến đối tượng khách hàng, nhân viên, cộng đồng, thương hiệu và hiệu quả tài chính trong lĩnh vực ngân hàng và hiệu quả tài chính. Dựa trên dữ liệu từ 135 bài báo khoa học có liên quan đến chủ đề TNXH của doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực ngân hàng, bài viết tổng hợp về các chủ đề TNXH của doanh nghiệp từ các nghiên cứu trước, từ đó để xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. Qua lược khảo và phân tích cho thấy, TNXH của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng giúp ngân hàng xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh bền vững và tăng cường giá trị thương hiệu. Trên cơ sở đó đề xuất nghiên cứu về TNXH của doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam nên được thực hiện bằng các phương pháp định lượng, bổ sung các biến trung gian như thương hiệu và tập trung vào từng đối tượng liên quan như khách hàng để tăng cường hiệu quả tài chính.


Corporate Social Responsibility in Banking

Abstract:

This paper aimed to provide a literature review on corporate social responsibility (CSR) through 2 groups including Vietnamese studies and foreign studies. Further, the impact of CSR on customers, employees, communities, branding, financial performance has been studied. The discussion on controversial issues among previous studies helps to determine research gaps and propose direction for future researchs. A content analysis approach has been applied to examine 135 articles related to CSR in banking industry. The conclusion drawn from this study that CSR plays an important role for banks to plan and carry out sustainable strategies and enhance brand equity. Findings suggest that CSR in banking industry should be conducted by quantitative methods, using mediating variables such as branding, and concentrating on customers to maximine financial performance.