Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 148 | THÁNG 7/2018

Tác động của các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán - trường hợp Việt Nam

Võ Xuân Vinh, Nguyễn Hữu Huân, Lê Thị Phương Thảo

Tóm tắt:

Chỉ mới phát triển từ đầu những năm 2000 đến nay nhưng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang dần trở thành một kênh thu hút vốn lớn nhất của các doanh nghiệp, đồng thời là một hình thức tiềm năng để đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Với một thị trường đổi mới và phát triển không ngừng, Chính phủ vẫn vận hành chính sách tiền tệ (CSTT) truyền thống và các phương tiện tương tự. Chính vì thế, kết quả nghiên cứu cho thấy có tồn tại sự tương quan giữa CSTT và TTCK tại Việt Nam nhưng mối quan hệ này chưa thực sự có tác động lớn đến đối tượng và không thực sự tốt đến TTCK. Việc kích thích TTCK bằng cách sử dụng tổng cung tiền M2 hay hạn mức tín dụng không mang lại nhiều kết quả lớn, mặc dù đây là một trong những công cụ chính của ngân hàng trung ương (NHTW) để quản lý thị trường. Điều này ngụ ý rằng, CSTT ở Việt Nam chưa thực sự hiệu quả trong dài hạn đối với TTCK mà chủ yếu chỉ là tác dụng điều chỉnh lạm phát.


The Impacts of Monetary Policy Channels on Stock Market - The Case of Vietnam

Abstract:

Started rising since early 2000s, Vietnam stock market is proving to be the most attracting capital channel for enterpreneurs, also as a potential investing pratice for domestic and foreigner investors. Dealing with such an innovative and developing market, yet the government’s continuously using the traditional monetary policies and similar procedures. Hence, there is some standing results but these connections have an insignificant impact on the objects as well as they’re not effective to stock market. By using M2 money supply or credit limit to stimulate stock market doesn’t bring much remarkable results, despite of their primary roles in the Central bank administration tools. Which implies the ineffectiveness of Vietnam monetary policy in long-term. Those monetary policies mainly accomplish inflation adjustment.