Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 148 | THÁNG 7/2018

Chất lượng dịch vụ khu công nghiệp dưới góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài

Ngô Văn Tuấn, Bùi Huy Khôi

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ khu công nghiệp (KCN) theo góc nhìn của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Dữ liệu được khảo sát và thu thập từ 301 doanh nghiệp FDI tại các KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) ở Việt Nam. Bằng việc sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), kết quả cho thấy, có bốn yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ KCN tại Việt Nam là cơ sở vật chất của KCN, sự tin cậy của nhà đầu tư nước ngoài, năng lực phục vụ của KCN và sự cảm thông của nhà đầu tư nước ngoài. Ngược lại, yếu tố sự đáp ứng của KCN không có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ KCN. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ KCN tại Việt Nam.


Service Quality of Industrial Parks in the View of FDI Firms

Abstract:

This study aimed to assess the service quality of industrial parks in the view of FDI firms in Vietnam. Data was collected from 301 FDI enterprises in Vietnam - Singapore Industrial Parks (VSIP) in Vietnam. The proposed research model- structural equation model (SEM) was based on research on the service quality of some domestic and foreign authors. The reliability and validity of the scale were tested by Cronbach's Alpha, Average Variance Extracted (Pvc) and Composite Reliability (Pc). The analysis results of structural equation model (SEM) showed that there were four factors affecting the quality of industrial park services in Vietnam being TAN, REL, EMP and ASS. RES did not affect the quality of industrial parks. The article focuses on two main issues: the theoretical framework of quantitative models and application results for building industrial parks. The limitation of the research was only in Vietnam - Singapore Industrial park (VSIP) in Vietnam. From the research result, the authors provide solutions to improve the service quality of industrial parks in Vietnam.