Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 148 | THÁNG 7/2018

Quản trị rủi ro theo Basel II - thực trạng vận dụng và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam

Trần Thị Ngọc Trâm

Tóm tắt:

Thực hiện lộ trình áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro (QTRR) tại ngân hàng là một trong những biện pháp cơ bản để tái cơ cấu tổ chức tín dụng (TCTD). Cho đến nay, sau gần hai năm, mười ngân hàng thương mại (NHTM) được chọn triển khai thí điểm Basel II và một năm thực hiện Thông tư số 41/2016/TT-NHNN (Thông tư 41), tỷ lệ nợ xấu, hiệu quả kinh doanh, uy tín của các NHTM Việt Nam đã được nâng lên rõ rệt. Các số liệu và nội dung phân tích trong bài viết sẽ cho thấy rõ thực trạng này, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần được triển khai tiếp theo được bài viết nêu trong nội dung kiến nghị.


Risk Management According to International Standards (Basel II) - Application and Business Efficiency of Vietnam Banking System

Abstract:

Implement the Basel II roadmap in banking risk management that is one of the basic measures to restructure credit institutions. And now, after nearly 2 years, 10 commercial banks have been selected to implement Basel II and 1 year implementing Circular 41/2016/TT-NHNN, bad debt ratio, business efficiency and prestige of Vietnamese commercial banks have been improved considerably. The data and analysis in this article will highlight the situation, but also poses many problems for the next implementation, which recommendations are discussed in the end.