Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 148 | THÁNG 7/2018

Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế: phân tích thực nghiệm trong ngắn hạn và dài hạn tại các quốc gia đang phát triển

Trần Bích Vân, Trần Trung Kiên

Tóm tắt:

Bài viết về nghiên cứu tác động của chi tiêu công (CTC) đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia đang phát triển cả trong ngắn hạn và dài hạn. Nhóm tác giả thu thập dữ liệu của 66 quốc gia đang phát triển giai đoạn 1998–2016 bằng kỹ thuật xử lý PMG (Pooled Mean Group). Kết quả nghiên cứu cho thấy, CTC có tác động âm đến tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn. Qua đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát CTC và nâng cao hiệu quả CTC tại Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển.


Public Expenditure and Economic Growth: Empirical Studies in Short Term and Long Term in Developing Economies

Abstract:

The thesis studies the impact of public expenditure on economic growth in developing countries in the long term or in the short term. The author analyzes the data of 66 developing countries, during 1998–2016, using PMG (Pooled Mean Group). The results show that, public expenditure has a negative effect on economic growth both in the short term and long term. Consenquently, this research proposes some solutions to manage public expenditure and improves public expenditure efficiently in Vietnam and the other developing countries.