Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 194 | THÁNG 5/2022

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Hồng Vân, Đặng Việt Phương, Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết này là khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng (SHL) của khách du lịch nội địa tại huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc thông qua việc vận dụng lý thuyết mô hình SERVPERF. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA); phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tích (SEM) bằng phần mềm SPSS 22 và AMOS 25.  Kết quả nghiên cứu cho thấy SHL của khách hàng du lịch nội địa tại huyện Tam Đảo chịu ảnh hưởng bởi ba nhân tố với thứ tự mức độ giảm dần về tầm quan trọng như sau: Mức độ tin cậy, Yếu tố hữu hình và Giá cả. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết hàm ý một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa tại huyện Tam Đảo.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Bùi văn sáu, nguyễn tương lai, nguyễn phúc khánh, & huỳnh thị kiều thu (2019). Nghiên cứu shl của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch tại thành phố cần thơ. Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế trường đại học tây đô, số chuyên đề, 13-22.
 2. Cao thị thanh & phạm thu hà (2021). Những yếu tố ảnh hưởng đến shl của du khách với chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch tỉnh hà giang. Tạp chí khoa học và công nghệ - đại học công nghiệp hà nội, tập 57, số 6, 150-156.
 3. Cronin jr., j. J., & taylor, s. (1992). Measuring service quality: a reexamination and extension. The journal of marketing, 56, 55-68. Https://doi.org/10.2307/1252296.
 4. Hair, j. F., anderson r. E, tatham, r. L., & black, w. C. (2006). Multivariate data analysis with readings. New york: new york.
 5. Ismail, a. B., & yunan, y. (2016). Service quality as a predictor of customer satisfaction and customer loyalty. Scientific journal of logistics, 12(4), 269-283.
 6. Kotler, p. (2016). Marketing management, 15th edition. Pearson.
 7. Lê mơ & nguyễn phương anh (2022). Nắm bắt thời cơ, đưa du lịch tam đảo "cất cánh". Truy cập tại http://m.baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/75602/nam-bat-thoi-co-dua-du-lich-tam-dao-cat-canh.html, ngày 05/4/2022.
 8. Mukhles al-ababneh (2013). Service quality and its impact on tourist satisfaction. Interdisciplinary journal of contemporary research in business. 4(12), 164-177.
 9. Naidoo, p., ramseook-munhurrun, p., & seegoolam, p. (2011). An assessment of visitor satisfaction with nature-based tourism attractions. International journal of management and marketing research, 4(1), 87-98.
 10. Nguyễn bích huệ (2020). Tam đảo kích cầu du lịch cuối năm. Truy cập tại http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/55628/tam-dao-kich-cau-du-lich-cuoi-nam.html, ngày 05/4/2022.
 11. Nguyễn đình thọ, & nguyễn thị mai trang (2009). Nghiên cứu khoa học marketing - ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính sem. Nhà xuất bản lao động.
 12. Oliver, r. (1993). Cognitive, affective, and attribute bases of the satisfaction response. Journal of consumerresearch, 20(3), 418-430.
 13. Thái thị nhung, phạm thị mỹ dung, trần mạnh hải, & nguyễn thị như quỳnh (2020). Shl của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch tại khu du lịch khoang xanh - suối tiên, ba vì, thành phố hà nội. Tạp chí khoa học nông nghiệp việt nam, 18(9), 733-739.
 14. Truong, t., & david, f (2006). Using holsat to evaluate tourist satisfaction at destinations: the case of australian holidaymakers in vietnam. Tourism management, 25(7), 842-855.
 15. Zeithaml, v., & bitner, m (2000). Services marketing: intergrating customer focus arross the firm. 2nd edition, mcgraw-hill, boston.

 


Factors Affecting Domestic Tourists’ Satisfaction: The Case of Tam Dao District, Vinh Phuc Province, Vietnam

Abstract:

The objective of this paper is to explore the factors affecting the satisfaction of domestic tourists in Tam Dao district, Vinh Phuc province, Vietnam. Through the application of SERVPERF model, the paper investigates the relationships between factors and satisfaction. The paper uses Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), and Structural Equation Modeling analysis (SEM) through SPSS 22 and AMOS 25 software. The results show that the satisfaction of domestic tourists in Tam Dao district is affected by three factors with the order of importance as follows: 1- Reliability; 2- Tangible; 3- Price. Based on our findings, the article implies some solutions to improve the satisfaction level of domestic tourists in Tam Dao district.