Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 194 | THÁNG 5/2022

Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng lãnh đạo, văn hóa tổ chức, xung đột và đạo đức nghề nghiệp trong việc xác định hiệu quả công việc ở tổ chức giáo dục tại Việt Nam

Nguyễn Văn Hưởng, Trần Thị Tuyết Linh, Đỗ Hữu Hải

Tóm tắt:

Nghiên cứu nhằm mục đích kiểm tra ảnh hưởng của xung đột, lãnh đạo, văn hóa tổ chức và đạo đức nghề nghiệp đối với hiệu quả công việc (HQCV) của nhân viên tại các tổ chức giáo dục Việt Nam. Điều này trở nên quan trọng bởi vì tổ chức giáo dục không phải là một hình thức tổ chức hướng tới lợi nhuận. Vì vậy, cần hiểu biết để đưa ra về cách thúc đẩy HQCV. Phương pháp định lượng hồi quy tuyến tính đã được sử dụng để thực hiện nghiên cứu này, trong đó dữ liệu được thu thập trực tiếp và được sử dụng để phân tích dữ liệu trong nghiên cứu. Kết quả cho thấy năng lực lãnh đạo, xung đột, văn hóa tổ chức và đạo đức nghề nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến HQCV của nhân viên. Từ đó, gợi ý rằng các tổ chức nên chú ý hơn khi tuyển dụng những người ở cấp điều hành và các nhà lãnh đạo có thể nhìn thấy mức độ tín nhiệm của nhân viên hoặc nhân viên tương lai bởi vì những người có mức độ tín nhiệm cao có xu hướng đi kèm đạo đức nghề nghiệp cao.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Al khajeh, e. H. (2018). Leadership styles on organizational performance. J. Hum. Resour. Manag. Res. 1-10. Doi: 10.5171/2018.687849.
 2. Arnold, j. A., arad, s., rhoades, j. A., drasgow, f. (2000). The empowering leadership questionnaire: the construction and validation of a new scale for measuring leader behaviors. J. Organ. Behav. 21(3), 249-269.
 3. Ayoko, o. B., callan, v. J., & hartel, c. E. J. (2003). Workplace conflict, bullying, and counterproductive behaviors. Int. J. Organ. Anal. 11(4), 283-301.
 4. Barker, j., tjosvold, d., & andrews, i. R. (1988). Conflict approaches of effective and ineffective project managers: a field study in a matrix organization. J. Manag. Stud. 25(2), 167-178.
 5. Barker, l. L., kathy, j. W., kittie, w. W., & robert, j. K. (1987). An introduction to small group communication. Pretence hall, englewood cliffs, new jessey.
 6. Bauer, t. N., erdogan, b., liden, r. C., & wayne, s. J. (2006). A longitudinal study of the moderating role of extraversion: leader-member exchange, performance, and turnover during new executive development. J. Appl. Psychol. 91(2), 298-310.
 7. Berson, y., oreg, s., & dvir, t. (2008). Ceo values, organizational culture and firm outcomes. J. Organ. Behav. 29(5), 615-633.
 8. Blau, g., ryan, j., 1997. On measuring work ethic: a neglected work commitment facet. J. Vocat. Behav. 51(3), 435-448.
 9. Blomme, r. J., van rheede, a., & tromp, d. M. (2010). Work-family conflict as a cause for turnover intentions in the hospitality industry. Tourism hospit. Res. 10(4), 269-285.
 10. Chen, j. C., & silverthorne, c. (2005). Leadership effectiveness, leadership style and employee readiness. Leader. Organ. Dev. J. 26(4), 280-288.
 11. Cheung, s. O., wong, p. S. P., & wu, a. W. Y. (2011). Towards an organizational culture framework in construction. Int. J. Proj. Manag. 29(1), 33-44.
 12. De clercq, d., mohammad, r. Z., & belausteguigoitia, i. (2017). Task conflict and employee creativity: the critical roles of learning orientation and goal congruence. Hum. Resour. Manag. 56(1), 93-109.
 13. De clercq, d., thongpapanl, n., & dimov, d. (2009). When good conflict gets better and bad conflict becomes worse: the role of social capital in the conflict-innovation relationship. J. Acad. Market. Sci. 37(3), 283-297.
 14. Dvir, t., eden, d., avolio, b. J., & shamir, b. (2002). Impact of transformational leadership on follower development and performance: a field experiment. Acad. Manag. J. 45(4), 735-744.
 15. Erkutlu, h. (2008). The impact of transformational leadership on organizational and leadership effectiveness: the turkish case. J. Manag. Dev. 27(7), 708-726.
 16. Graham, j., harvey, c., popadak, j., & rajgopal, s. (2017). Corporate culture: evidence from the field (no. W23255). Natl. Bure. Econom. Res. 53(9).
 17. Guiso, l., sapienza, p., & zingales, l. (2015). The value of corporate culture. J. Financ. Econ. 117(1), 60-76.
 18. Đỗ hữu hải (2019). Văn hóa doanh nghiệp, nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân.
 19. Đỗ hữu hải (2018). Xác xuất thống kê và phương pháp định lượng trong kinh tế, nhà xuất bản lao động.
 20. Hall, a., melin, l., & nordqvist, m. (2001). Entrepreneurship as radical change in the family business: exploring the role of cultural patterns. Fam. Bus. Rev. 14(3), 193-208.
 21. Henry, o. (2009). Organisational conflict and its effects on organisational performance. Res. J. Bus. Manag. 3(1), 16-24.
 22. Javed, b., bashir, s., rawwas, m. Y. A., & arjoon, s. (2017). Islamic work ethic, innovative work behaviour, and adaptive performance: the mediating mechanism and an interacting effect. Curr. Issues tourism. 20(6), 647-663.
 23. Jehn, k. A., & bendersky, c. (2003). Intragroup conflict in organizations: a contingency perspective on the conflict-outcome relationship. Res. Organ. Behav. 25, 187-242.
 24. Khan, k., abbas, m., gul, a., & raja, u. (2013). Organizational justice and job outcomes: moderating role of islamic work ethic. J. Bus. Ethics. 126(2), 235-246.
 25. Lau, r. S., & cobb, a. T. (2010). Understanding the connections between relationship conflict and performance: the intervening roles of trust and exchange. J. Organ. Behav. 31(6), 898-917.
 26. Lee, p. K. C., cheng, t. C. E., yeung, a. C. L., & lai, k. H. (2011). An empirical study of transformational leadership, team performance and service quality in retail banks. Omega. 39(6), 690-701.
 27. Mappamiring, m., akob, m., & putra, a. H. P. K. (2020). What millennial workers want?
 28. Mccoll-kennedy, j. R., & anderson, r. D. (2002). Impact of leadership style and emotions on subordinate performance. Leader. Q. 13(5), 545-559.
 29. Meriac, j. P. (2015). Examining relationships among work ethic, academic motivation and performance. Educ. Psychol. 35(5), 523-540.
 30. Meriac, j. P., slifka, j. S., & labat, l. R. (2015). Work ethic and grit: an examination of empirical redundancy. Pers. Indiv. Differ. 86, 401-405.
 31. Miller, m. J., woehr, d. J., & hudspeth, n. (2002). The meaning and measurement of work ethic: construction and initial validation of a multidimensional inventory. J. Vocat. Behav. 60(3), 451-489.
 32. O’reilly, c. A., caldwell, d. F., chatman, j. A., & doerr, b. (2014). The promise and problems of organizational culture: ceo personality, culture, and firm performance. Group organ. Manag. 39(6), 595-625.
 33. Pawirosumarto, s., sarjana, p. K., & gunawan, r. (2017). The effect of work environment, leadership style, and organizational culture towards job satisfaction and its implication towards employee performance in parador hotels and resorts, indonesia. Int. J. Law manag. 59(6), 1337-1358.
 34. Paais & pattiruhu (2020)
 35. Raja, u., haq, i. U., de clercq, d., & azeem, m. U. (2020. When ethics create misfit: combined effects of despotic leadership and islamic work ethic on job performance, job satisfaction, and psychological well-being. Int. J. Psychol. 55(3), 332-341.
 36. Ribière, v. M., & sitar, a. S. (2003. Critical role of leadership in nurturing a knowledge-supporting culture. Knowl. Manag. Res. Pract. 1(1), 39-48.
 37. Rispens, s., demerouti, e. (2016). Conflict at work, negative emotions, and performance: a diary study. Negot. Conflict manag. Res. 9(2), 103-119.
 38. Romer, m., rispens, s., giebels, e., & euwema, m. C. (2012. A helping hand? The moderating role of leaders’ conflict management behavior on the conflict-stress relationship of employees. Negot. J., 28(3), 253-277.
 39. Rus, d., van knippenberg, d., & wisse, b. (2010). Leader power and leader self-serving behavior: the role of effective leadership beliefs and performance information. J. Exp. Soc. Psychol. 46(6), 922-933.
 40. Schaubroeck, j., lam, s. S. K., & peng, a. C. (2011). Cognition-based and affect-based trust as mediators of leader behavior influences on team performance. J. Appl. Psychol. 96(4), 863-871.
 41. Sharma, a., & nambudiri, r. (2015). Job-leisure conflict, turnover intention and the role of job satisfaction as a mediator: an empirical study of indian it professionals. S. Asian j. Manag. 22(1).
 42. Stasser, g., & birchmeier, z. (2003). Group creativity and collective choice. In: group creativity: innovation through collaboration, 85-109.
 43. Ter bogt, t., raaijmakers, q., & van wel, f. (2005). Socialization and development of the work ethic among adolescents and young adults. J. Vocat. Behav. 66(3), 420-437.
 44. Thamrin, h. M. (2012). The influence of transformational leadership and organizational commitment on job satisfaction and employee performance. Int. J. Innova. Manag. Technol. 3(5), 566-572.
 45. Tjosvold, d., (1985). Implications of controversy research for management. J. Manag. 11(3), 21-37.
 46. Wang, h., sui, y., luthans, f., wang, d., & wu, y. (2014). Impact of authentic leadership on performance: role of followers’ positive psychological capital and relational processes. J. Organ. Behav. 35(1), 5-21.
 47. Yukl, g. (2012). Effective leadership behavior: what we know and what questions need more attention. Acad. Manag. Perspect. 26(4), 66-85.
 48. Zhao, h., teng, h., & wu, q. (2018). The effect of corporate culture on firm performance: evidence from china. China j. Account. Res. 11(1), 1-19.

 


An Empirical Study of Leadership, Organizational Culture, Conflict, and Work Ethic in Determining Employees' Work Performance in Vietnam Education Organization

Abstract:

This study aims to examine the influences of leadership, organizational culture, conflict, and work ethic on employees' work performance in Vietnam Education Organization. This becomes important because this organization is not a profit-oriented organization, so it needs further understanding of how to foster employees' work performance. A quantitative approach was used to conduct this study, where data were collected directly for data analysis. The results show that leadership, conflict, organizational culture, and work ethic have positive impacts on employees' work performance. In addition, this study also suggests that organizations pay more attention when recruiting people at the executive level. The implication of this is that company leaders can see the level of credibility of employees or prospective employees because someone who has a high level of credibility tends to have a high work ethic.