Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 194 | THÁNG 5/2022

Áp dụng mô hình kim cương đo lường hành vi gian lận thuế nhập khẩu: Nghiên cứu trường hợp tại Cục Hải quan tỉnh Long An

Vũ Sơn Tùng, Trần Thanh Phong

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm xác định và đánh giá  mức ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến hành vi gian lận thuế (GLT) nhập khẩu. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm 486 phần tử từ các tổ chức kinh doanh có hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ ba tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Long An. Nhóm tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu dựa vào lý thuyết viên kim cương gian lận. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu định tính (điều chỉnh thang đo) và định lượng (kiểm định mô hình) bằng các công cụ như Crobach's Alpha, phân tích CFA và SEM. Kết quả cho thấy, tất cả các giả thuyết đều có ý nghĩa thống kê. Từ kết quả nghiên cứu này, các hàm ý về chính sách cũng được đề xuất.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Cressey, d. R. (1953). Other people’s money. Montclair, nj: patterson smith.
 2. Chính phủ (2004). Nghị định số 100/2004/nđ-cp ngày 25/2/2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
 3. Hilap (2018). Những thủ đoạn chủ yếu hiện nay mà các chủ thể nhập khẩu gian lận thuế nhập khẩu. Truy cập tại http://dangkythanhlapdoanhnghiep.com/info/27/27/1562/nhung-thu-doan-chu-yeu-hien-nay-ma-cac-chu-the-nhap-khau-gian-lan-thue-nhap-khau.aspx, ngày 17/01/2022.
 4. Hoàng trọng & chu nguyễn mộng ngọc (2005). Phân tích dữ liệu với spss. Hà nội: nhà xuất bản thống kê.
 5. Kassem, r. & higson, a. (2012). The new fraud triangle model. Journal of emerging trends in economics and management sciences, 3(3), 191-195.
 6. Lê xuân trường & nguyễn đình chiến (2013). Nhận diện các hành vi gian lận thuế. Tạp chí tài chính, số 9.
 7. Nunnally, j. C. & bernstein, i. H. (1994). Psychometric theory , 3rd ed. New york: mcgraw-hill
 8. Nguyen dinh tho & nguyen thi mai trang, 2015. Can knowledge be transferred from usiness school to business organization throught in- service trainning students? Sem and fs qca findings. Journal of business research.
 9. Nguyễn đình thọ & nguyễn thị mai trang (2008). Nghiên cứu khoa học marketing-ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính sem. Hà nội: nhà xuất đại học quốc gia tp.hcm.
 10. Nguyễn đình thọ (2013). Phương pháp nghiên cứu khoa học. Thành phố hồ chí minh: nhà xuất bản tài chính.
 11. Nguyễn huy hoàng (2020). Gian lận, trốn thuế ở các nước đang phát triển - nguyên nhân và giải pháp. Truy cập tại http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/quoc-te/item/3325-gian-lan-tron-thue-o-cac-nuoc-dang-phat-trien-nguyen-nhan-va-giai-phap.html, ngày 17/01/2022.
 12. Phạm tiểu vy (2016). Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế gia trị gia tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh. Luận văn thạc sĩ. Trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh.
 13. Rasha, k. & andrew, h. (2012). The new fraud triangle model. Journal of emerging trends in economics and management sciences (jetems), 3(3), 191-195.
 14. Wolfe, d. T. & hermanson, d. R. (2004). The fraud diamond: considering the four elements of fraud. Cpa journal, 74(12), 38-42.

 


An Application of Fraud Diamond Theory in Measuring Import Tax Fraud: A Case Study of the Customs Department of Long An Province

Abstract:

The objective of the study is to identify and appraise determinants of import tax fraud in the Customs Departmant of Long An province. In this study, data was collected from import businesses in Ben Tre, Tien Giang and Long An provinces with a sample of 486. The empirical model has been built based on the fraudulent diamond theory. Using qualitative and quantitative approaches, the results show that all the hypotheses are statistically significant. Based on main findings of this study, we suggest some policy implications the we believe will support the detection of fraudulent behavior.