Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 178+179 | THÁNG 01+02/2021

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc: Nghiên cứu trường hợp giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Lưu Hớn Vũ, Nguyễn Văn Thụy

Tóm tắt:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng (SHL) trong công việc của giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (BUH). Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua khảo sát 177 giảng viên đang làm việc tại BUH. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có bốn nhân tố ảnh hưởng cùng chiều đến SHL trong công việc của giảng viên: thu nhập, lãnh đạo, đồng nghiệp và điều kiện làm việc. Trong đó, nhân tố thu nhập có ảnh hưởng mạnh nhất đến SHL trong công việc, tiếp đến là nhân tố lãnh đạo và nhân tố đồng nghiệp, cuối cùng là nhân tố điều kiện làm việc. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản trị để nâng cao SHL trong công việc của giảng viên.

Tài liệu tham khảo:

 1. Đậu Hoàng Hưng (2018). Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên văn phòng: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, (46), 129-134.
 2. Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS (3rd edition). Sage.
 3. Hà Nam Khánh Giao & Võ Thị Mai Phương (2011). Đo lường sự thoả mãn công việc của nhân viên sản xuất tại Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát. Tạp chí Phát triển Kinh tế, (6), 15-21.
 4. Hair, J. J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th edition). Pearson.
 5. Herzberg, F., Mausner, B., Peterson, R. O. & Snyderman, B. B. (1959). The Motivation to Work. New York: Willey.
 6. Hoppock, R. (1935). Job Satisfaction. New York: Harper & Brothers Publishers.
 7. Lê Nguyễn Đoan Khôi & Nguyễn Thị Ngọc Phương (2013). Các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Trường Đại học Tiền Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (28), 102-109.
 8. Locke, V. H. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. In Marvin Dunnette. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally.
 9. Matzler, K., & Renzl, B. (2006). The Relationship between Interpersonal Trust, Employee Satisfaction, and Employee Loyalty. Total Quality Management, 17(10), 1261-1271.
 10. Mehta, S., Singh, T., & Bhakar, B. S. (2010). Employee Loyalty towards Organization - A Study of Academician. Int. J, Buss. Mgt. Eco. Res., 1(1), 98-108.
 11. Nguyễn Thị Thu Hằng & Nguyễn Khánh Trang (2013). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của giảng viên, viên chức tại các trường đại học, cao đẳng ở Lâm Đồng. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 16 (Q3), 33-44.
 12. Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Ngọc & Lê Văn Huy (2011). Sự hài lòng đối với công việc của giảng viên: Tiếp cận hành vi quản trị. Tạp chí khoa học Đại học Huế, (66), 161-172.
 13. Phạm Thu Hằng & Phạm Thị Thanh Hồng (2015). Sự hài lòng của người lao động tại các tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ đào tạo ở Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, (3), 32-41.
 14. Phan Thị Minh Lý (2011). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thừa Thiên – Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, (3), 186-192.
 15. Porter et al. (1973). Organizational Work and Personal Factors in Employee Turn-over and Absenteeism. Psychological Bulletin, (50).
 16. Sharma, R. D., & Jyoti, J. (2009). Job satisfaction of university teachers: an empirical study. Journal of Services Research, 9(2), 51-80.
 17. Smith, P. C., Kendall. L. M. & Hulin, C. L. (1969). Measurement of Satisfication in Work & Retirement. Chicago: Rand Mcnally.
 18. Trần Kim Dung (2005). Đo lường mức độ thỏa mãn đối với công việc trong điều kiện của Việt Nam. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, (12), 89-95.
 19. Trần Minh Hiếu (2013). Sự hài lòng của giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học An Giang. Tạp chí khoa học Đại học An Giang, (1), 91-100.
 20. Trần Thanh Liêm (2016). Đánh giá sự hài lòng trong công việc của giảng viên tại Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 14(2), 297-306.
 21. Travis, G. W. (2004). School Psychologists` job satisfaction in counselor Education. Virginia: Blacksburg.
 22. Turyilmaz, A., Akman, G., Coskunozkan, & Pastuszak, Z. (2011). Empirical Study of Public Sector Employee Loyalty and Satisfaction. Industrial Management & Data Systems, 111(5), 675-696.
 23. Vroom, V. H. (1964). Work and Motivation. New York: Wiles.


Factors Affecting Job Satisfaction: A Case Study of Lecturers at Banking University Ho Chi Minh City

Abstract:

This study was conducted to identify factors affecting the job satisfaction of lecturers at Banking University Ho Chi Minh City (BUH). Research data was collected through a survey of 177 lecturers working at BUH. The research results show that there are 4 factors that affect job satisfaction of lecturers: (i) income, (ii) leaders, (iii) co-workers and (iv) working conditions. In which, the income factor is the strongest factor affecting job satisfaction, followed by leaders factor and co-workers factor, the factor that has the worst influence is working conditions factor. On that basis, the study proposes some administrative implications to improve job satisfaction in lecturers.