Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 197 | THÁNG 8/2022

Các nhân tố tác động đến hệ số P/E: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010–2020

Nguyễn Anh Vũ

Tóm tắt:

Dựa trên dữ liệu tài chính và giá cổ phiếu của 406 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2010–2020, tác giả đã tiến hành phân tích hồi quy đa biến theo phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) nhằm kiểm định các nhân tố tác động đến hệ số P/E trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bảy biến tác động có ý nghĩa thống kê trong mô hình bao gồm: tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS), quy mô công ty (SIZE), hệ số bê ta, mức độ biến động giá (SD), tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (TLCT) và đòn bẩy tài chính (DA), trong đó SIZE và TLCT có tác động cùng chiều, các biến còn lại có tác động ngược chiều.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Afza, T., & Tahir, S. (2012). Determinants of Price-Earnings Ratio: The Case of Chemical Sector of Pakistan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(8), 331.
 2. ‐Adu, B. and Smith, B. (2002). Analysis of P/E ratios and interest rates. Managerial Finance, 28(4), 48-59.
 3. Anderson, K. & Brooks, C. (2005). Decomposing the price – earnings ratio. Journal of Asset Management, 6(6), 456-469.         
 4. Bauer, R., Guenster, N. & Otten, R (2004). Empirical evidence on corporate governance in Europe: The effect on stock returns, firm value and performance. Journal of Asset Management, 5(2004)91-104
 5. Beaver, W., & Morse, D. (1978). What Determines Price-Earnings Ratios? Financial Analysts Journal, 34(4), 65-76.
 6. Bodie, Kane, Markus (2014). Investment, McGraw – Hill Education, New York.
 7. Cho, J. Y. (1994). Determinants of earnings – price ratios: a reexamination105-120. 
 8. Damodaran, A. (2002, 2012). Investment valuation, 2. Aufl., New York 817.
 9. Damoradan, A. (2016). Relative valuation across the entire market: Why not? Lecture notes from: https://pages.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/eqnotes/othermults.pdf.
 10. Demirakos, E. G., Strong, N. C., & Walker, M. (2010). 35-72.
 11. Dutta, K. D., Saha, M., & Das, D. C. (2018). Determinants of P/E Ratio: An empirical study on listed manufacturing companies in DSE. International Journal of Scientific and Research Publications, 8(4), 167-174.
 12. Freihat, A. R. (2019). Factors affecting price to earnings ratio (P/E): Evidence from the emerging market. Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions 47-56.
 13. Gompers, P. A., Ishii, J. L., & Metrick, A. (2003). Corporate Governance and Equity Prices. Quarterly Journal of Economics, 118(1), 107-155.
 14. Graham, B. & Dodd, D. L. F. (1934).. McGraw-Hill, New York.
 15. A. G.  & Wirjanto, T. S.  (2021). Is China’s P/E Ratio Too Low? Examining the Role of Earnings Volatility. Pacific-Basin Finance Journal, 20(2012), 41-61.
 16. Imam, S., Chan, J., Shah, S. Z. A. (). . International Review of Financial Analysis, 28, 9-19. 
 17. Imam, S., Barker, R., & Clubb, C. (2008). The use of valuation models by UK investment analysts. European Accounting Review, 17(3), 503-535. 
 18. Kane, Marcus & Noh (1996). The P/E Multiple and Market Volatility. Financial Analysts Journal, 52(4), 16-24
 19. Kisor Jr., M. & Whitbeck, V. S. (1963). A New Tool in Investment Decision-Making. Financial Analysts Journal, 19(3), 55-62. https://doi.org/10.2469/faj.v19.n3.55.
 20. Krishnan, C. N. V. & Chen, Y. (2020). The Relationship between Dividend Payout and Price-to-Earnings. Journal of Accounting and Finance, 20(2), 111-130.
 21. Luo, Y., & Salterio, S. E. (2014). 460-481.
 22. Lutfi, M., & Arsitha, J. (2016). The Analysis of Factors Affecting Price Earnings Ratio on the Company Shares Registered in Jakarta Islamic Index. Academic Journal of Economic Studies, 2(3), 55-63.
 23. Malkiel, B. G. & Cragg, J. G. (1970). Expectations and the Structure of Share Prices, American Economic Review, 60(4), 601-617.
 24. Nagorniak, J., J., & Wilcox, S. E. (2019). Equity Valuation: Concept and Basic Tools (Reading 49). Volume 5 Equity and Fix Income. CFA program curriculum 2019 Level 1. CFA Institute
 25. Nguyễn Thị Hoàng Giang & Bùi Thị Hồng Nhung (2014). Nghiên cứu áp dụng mô hình định giá tương đối với các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 12(3), 446-455.
 26. Nguyễn Thị Khánh Phương (2015). Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin kế toán và giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. 
 27. Nguyễn Thị Thục Đoan (2011). Ảnh hưởng của thông tin kế toán và các chỉ số tài chính đến giá của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 62(2011), 23-27.
 28. Phạm Hữu Hồng Thái & Nguyễn Thành Đến (2017). Yếu tố tác động đến chỉ số P/E của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tạp chí Tài chính, kỳ 1 tháng 4/2017.
 29. Pinto, J. E., Henry, E., Robinson, T. R., & Stowe, J. D. (2018). Market – Based Valuation: Price and Enterprise Value Multiples (Reading 32). Volume 4 Equity. 2018 CFA program curriculum Level 2. CFA Institute.
 30. J. E., Robinson, T. R., & Stowe, J. D. (2019). Equity valuation: A survey of professional practice, Review of Financial Economics, 37(2), 219-233.
 31. Ramcharran, H. (2002). An empirical analysis of the determinants of the P/E ratio in emerging markets. Emerging Markets Review, 3(2), 165-178.
 32. Shamsuddin, A. F. M., & Hillier, J. R. (2004). price-earnings multiple. Pacific-Basin Finance Journal, 12(5), 565-576. 
 33. Trần Nhân Phúc (2017). Nghiên cứu ảnh hưởng của mức xếp hạng quản trị công ty đối với hiệu quả tài chính của công ty niêm yết trên SGDCK TP.HCM. Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế TP. HCM.
 34. Trịnh Anh Khoa (2018). Các yếu tố tác động đến sự thay đổi giá cổ phiếu giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tạp chí Tài chính. Truy cập tại https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/cac-yeu-to-tac-dong-den-su-thay-doi-gia-co-phieu-giao-dich-tren-so-giao-dich-chung-khoan-ha-noi-136881.html.
 35. Trương Đông Lộc (2014). Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi giá của cổ phiếu: Các bằng chứng từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, Số 33(2014), 72-78.


Determinants of P/E Ratio: An Empirical Study on Vietnamese Stock Market Period 2010–2020

Abstract:

Using financial data and stock price of 406 listed companies in Ho Chi Minh Stock Exchange and Ha Noi Stock Exchange over the period 2010 – 2020, the author conducts a multivariate regression analysis based on the Generalized Least Squared model to investigate the determinants of P/E ratio on Vietnamese Stock Market. This study demonstrates that there is a significant positive impact of company size (measured by market capitalization) and dividend payout ratio (TLCT) on P/E ratio; whereas financial leverage (DA), return on equity (ROE), book value per share (BVPS), BETA ratio, price volatility (SD) have negative influences.