Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 198 | THÁNG 9/2022

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của người lao động khi làm việc tại nhà trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Tóm tắt:

Nghiên cứu này xác định các yếu tố tác động đến hiệu suất công việc (HSCV) của người lao động khi làm việc tại nhà trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Trên cơ sở lý luận và các nghiên cứu trước đây, bài viết đề xuất sáu yếu tố ảnh hưởng đến HSCV của người lao động khi làm việc tại nhà, đó là: (i) Sự cân bằng giữa công việc và gia đình; (ii) Khả năng lãnh đạo; (iii) Làm việc tại nhà; (iv) Giới tính của nhân viên; (v) Mối quan tâm về đại dịch Covid-19; (vi) Cơ sở vật chất. Kết quả nghiên cứu HSCV của người lao động phù hợp với đặc điểm và tình hình hoạt động ở khu vực TP. HCM cho thấy chỉ có yếu tố làm việc tại nhà ảnh hưởng đến HSCV.  Từ kết quả nghiên cứu này, bài viết đưa ra hàm ý quản trị nhằm nâng cao HSCV của người lao động khi làm việc tại nhà trong bối cảnh đại dịch khác xảy ra trong tương lai tại TP. HCM.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Bùi Nhất Vương. (2021). Ảnh hưởng của làm việc tại nhà đến hiệu quả công việc trong bối cảnh đại dịch covid-19: Bằng chứng thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, 139, 120-140.
 2. Daraba, D., Wirawan, H., Salam, R., & Faisal, M. (2021). Working from home during the corona pandemic: Investigating the role of authentic leadership, psychological capital, and gender on employee performance. Cogent Business & Management, 8(1), 1885573.
 3. Guler, M. A., Guler, K., Gulec, M. G., & Ozdoglar, E. (2021). Working from home during a pandemic: Investigation of the impact of Covid-19 on employee health and productivity. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 63(9), 731-741.
 4. Hair, J. F. (2011). Multivariate data analysis: An overview.  International encyclopedia of statistical science, 904-907.
 5. Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research: updated guidelines.  Industrial management & data systems.
 6. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135.
 7. Hoxha,  I., Fejza, A., Aliu, M., Jüni, P., & Goodman, D. C. (2019). Health system factors and caesarean sections in Kosovo: a cross-sectional study. BMJ open, 9(4), e026702.
 8. Janine Berg. (2021). ILO: Lao động làm việc tại nhà cần được bảo vệ tốt hơn. https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_766200/lang--vi/index.htm
 9. Khoi, B. H., An, P. T. H., & Van Tuan, N. (2021). Applying the PLS-SEM Model for the Loyalty of Domestic Travelers. Paper presented at the international Econometric Conference of Vietnam.
 10. Mai, D., Hai, P., Cuong, D., & Khoi, B. (2021). PLS-SEM algorithm for the decision to purchase durian milk with seeds. Paper presented at the Journal of Physics: Conference Series.
 11. Motowidlo, S. J., & Van Scotter, J. R. (1994). Evidence that task performance should be distinguished from contextual performance. Journal of applied psychology, 79(4), 475.
 12. Rotundo, M., & Sackett, P. R. (2002). The relative importance of task, citizenship, and counterproductive performance to global ratings of job performance: A policy-capturing approach. Journal of applied psychology, 87(1), 66.
 13. Van Der Lippe, T., & Lippényi, Z. (2020). Co‐workers working from home and individual and team performance. New Technology, Work and Employment, 35(1), 60-79.
 14. Viswesvaran, C., & Ones, D. S. (2000). Perspectives on models of job performance.  International Journal of Selection and Assessment, 8(4), 216-226.
 15. Vyas, L., & Butakhieo, N. (2020). The impact of working from home during Covid-19 on work and life domains: an exploratory study on Hong Kong. Policy Design and Practice, 4 (1). 59-76, DOI: 10.1080/25741292.2020. 1863560https.
 16. Wong, K. K.-K. (2013). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) techniques using SmartPLS. Marketing Bulletin, 24(1), 1-32.


Factors Affecting Work Performance of Employees at Home During the COVID-19 Pandemic

Abstract:

This study identifies the factors affecting employee’s work performance during COVID-19 work from home in Ho Chi Minh City. Based on the literature review, a emprical model of employee's work performance was proposed including six factors affecting work performance of employees during COVID-19 work from home: (1) Work-family balance; (2) Leadership; (3) Working at home; (4) Employee's gender; (5) Concerns about the Covid-19 pandemic; (6) Facilities. The results are consistent with the characteristics and operational situation in Ho Chi Minh City. There is only one factor affecting work performance: Working at home. Based on our findings, the authors suggest some management  implications to  improve the work performance of employees during COVID-19 work from home in Ho Chi Minh City.