Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 198 | THÁNG 9/2022

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học công lập của sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Dục Thức, Dương Thị Bình

Tóm tắt:

Nghiên cứu xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định chọn trường đại học công lập của sinh viên ngành quản trị kinh doanh (QTKD) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Dữ liệu nghiên cứu với cỡ mẫu 350 thu được qua việc khảo sát sinh viên năm nhất, năm hai ngành QTKD. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, EFA, CFA và OLS để kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu đề xuất bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có sáu nhóm nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường của sinh viên với mức độ ảnh hưởng giảm dần như sau: (i) Các kênh truyền thông; (ii) Đặc điểm của trường đại học; (iii) Đặc tính cá nhân; (iv) Cơ hội nghề nghiệp; (v) Đối tượng tham chiếu; và (vi) Sự hấp dẫn của ngành học. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển sinh của các trường.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Chapman, D. W. (1981). A model of student college choice. The Journal of Higher Education, 52, 490-505.
 2. Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate
 3. Data Analysis, Prentical – Hall International, Inc.
 4. Hossler, D., Braxton, J., & Coopersmith, G. (1989). Understanding student college choice: Increased interest in student college choice. In J. C. Smith (Ed.), Higher Education: Handbook of Theory and Research (Vol. 5, pp. 231-288). New York: Agathon Press.
 5. Joseph, M. & Joseph, B. (2000). Indonesian Students' Perceptions of Choice Criteria in Selection of a Tertiary Institution: Strategic Implications.
 6. International Journal of Educational Management, 14(1), 40-44.
 7. Ming, J. S. K. (2010a).  A model of higher education institutions choice in Malaysia – a conceptual approach. Curtin University of Technology (Sarawak Campus).
 8. Ming, J. S. K. (2010b). Institutional Factors Influencing Students’ College Choice Decision in Malaysia: A Conceptual Framework. International Journal of Business and Social Science, 1(3).
 9. Nguyễn Phương Toàn (2011). Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Luận văn Thạc sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội.
 10. Nguyễn Thị Lan Hương (2012). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của trường cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng. Luận văn thạc sĩ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 11. Philip Kotler (2001). Những nguyên lý tiếp thị. Nhà Xuất bản Thống kê.
 12. Quốc hội (2012). Luật Giáo dục Đại học – Luật số 08/2012/QH13, ngày 18/6/2012.
 13. Trần Văn Quý & Cao Hào Thi (2009). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, số 15, trang 87-102.


Factors Affecting Students’ Decision to Choose a Public University of Business Administration Majors in Ho Chi Minh City

Abstract:

The study identifies and measures the influence of factors on students’ decision to choose a public university of business administration majors in Ho Chi Minh City. A sample size is 350 responses obtained through surveying first and second year students majoring in business administration. The study uses Cronbach's Alpha, EFA, CFA and OLS test methods to test the suitability of the proposed research model using SPSS 20,0 software. The analysis results show that there are six groups of factors affecting students' decision to choose a public university with decreasing levels as follows: (1) Communication channels; (2) Characteristics of the university; (3) Personal characteristics; (4) Career opportunities; (5) Objects of reference; (6) Attractiveness of the field of study.  From the research results, the author proposes some managerial implications to improve the efficiency of enrollment activities of universities.