Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 168 | Tháng 3/2020

Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ sinh viên liên kết trong thanh toán: Trường hợp sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Nguyễn Minh Hải, Trịnh Minh Mỹ Vy

Tóm tắt:

Nghiên cứu này tiến hành khảo sát 164 sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM (BUH). Kết quả phân tích nhân tố khám phá đã chỉ ra, yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ sinh viên liên kết để thanh toán, đồng thời cho thấy thực trạng sử dụng thẻ hiện nay của sinh viên. Trong đó, có ba yếu tố: (i) Các yếu tố chủ quan; (ii) Ảnh hưởng của đối tượng có liên quan; và (iii) Các loại phí có tác động đến quyết định sử dụng thẻ sinh viên liên kết tại BUH. Ba yếu tố này đều phù hợp với giả thuyết được đề xuất, nghĩa là các yếu tố đều có tác động cùng chiều đến quyết định sử dụng thẻ sinh viên liên kết tại BUH. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp về phía nhà trường nhằm đưa ra các chính sách khuyến khích cũng như thúc đẩy sinh viên sử dụng thẻ sinh viên liên kết trong hoạt động thanh toán và góp phần hưởng ứng xu hướng phi tiền mặt.

 


Factors Affecting the Decision to Use Students’ Linked Cards in Cashless Payment: Activities at Banking University HCMC

Abstract:

The study surveyed 164 students of Banking University HCMC. The results of the Exploratory Factor Analysis have revealed the current usage and key factors affecting the decision to use the students’ ID linked cards for payment. In particular, subjective factors, the influence of relevant subjects, and fees have significant impacts on the decision to use student's ID linked cards. The three factors are consistent with the proposed hypothesis, which means that all factors have the same directional impacts on the decision to use ID connected cards by students of BUH. Based on its findings, the study proposes solutions at the university level to encourage and promote the usage of the ID linked cards in payment activities and contribute to the response to the call for cashless payment from the Vietnamese government.