Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 168 | Tháng 3/2020

Huy động tiền gửi tại ngân hàng: Tổng quan nghiên cứu và phân tích thực trạng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trần Việt Dũng, Lữ Hữu Chí

Tóm tắt:

Nhóm tác giả tiến hành lược khảo các nghiên cứu trước về việc đánh giá các yếu tố tác động đến huy động tiền gửi (HĐTG) ngân hàng. Trên cơ sở đó tổng hợp và phân tích thực trạng tăng trưởng HĐTG của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2010–2018, giai đoạn ghi nhận tốc độ tăng trưởng đều HĐTG nhưng đang có xu hướng giảm và lệch pha so với tăng trưởng tín dụng các năm gần đây. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra các đề xuất về chính sách, quản lý phù hợp nhằm gia tăng HĐTG tại hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam

 


A Literature Review and Analysis of the Current Situation of Deposit Mobilization Activities of Vietnam Commercial Banks

Abstract:

The authors reviewed previous studies that investigate the determinants of banks’ deposit mobilization. The authors then synthesized and analyzed the current deposit growth of the Vietnamese banking system from 2010 to 2018. During this period, deposit mobilization experienced a steady growth although minor decreases were recorded at the end, making it out of line with credit growth. We made policy and management recommendations to increase deposit mobilization in the Vietnamese commercial banking system