Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 168 | Tháng 3/2020

Khung phân tích vốn xã hội với việc làm và thu nhập: Tổng quan lý thuyết

Phạm Tấn Hòa

Tóm tắt:

Vốn xã hội (VXH) là một hướng nghiên cứu mới trong xã hội học. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các nhà nghiên cứu kinh tế cũng ứng dụng các lý thuyết xã hội trong các nghiên cứu về các quan hệ kinh tế. Đây là một hướng nghiên cứu liên ngành. Bài viết này nhằm lược khảo khung lý thuyết và thang đo lường VXH. Đồng thời, xem xét VXH trong mối quan hệ với việc làm và thu nhập của cá nhân, hộ gia đình. Bài viết sử dụng phương pháp hệ thống hóa tài liệu, so sánh các quan điểm, các khung phân tích và thang đo lường có liên quan của các nhà nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước gần đây. Trên cơ sở đó, bài viết hệ thống lại và hoàn chỉnh khung lý thuyết về VXH. Đây là một nghiên cứu nằm trong chuỗi các nghiên cứu cùng chủ đề “VXH với việc làm và thu nhập”. Dựa vào kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất khung phân tích VXH với các vấn đề kinh tế liên quan như thu nhập, việc làm của cá nhân trong các hộ gia đình Việt Nam.

 


Social Capital Framework for Employment and Income: A Theoretical Review

Abstract:

Social capital is a research direction of sociology. In recent years, economic researchers have also applied sociological theories to economic studies. This is a new approach in interdisciplinary research. This paper reviews the theoretical framework and the scale of social capital as well as examining it in relation to the employment and income of individuals and households. The paper adopts the document synthesis, comparing different approaches, analytical frameworks and relevant measurement scales of researchers in foreign countries and recent domestic studies. Hence, the framework of social capital has been revisited and modified. This is one of the numerous studies on the topic "Social capital with employment and income". Based on the results of the research, the paper proposes a framework of social capital in relation to economic issues (income, employment) for individuals in Vietnam.