Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 168 | Tháng 3/2020

Rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Minh

Tóm tắt:

Nhìn chung, tỷ suất sinh lời (TSSL) của các quỹ tín dụng chịu ảnh hưởng rất lớn từ hoạt động tín dụng, trong đó có tác động trực tiếp từ rủi ro tín dụng (RRTD). Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của RRTD đến TSSL của các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh An Giang. Bài viết sử dụng các phương pháp hồi quy theo mô hình Pooled Ordinary Least Squares (OLS), Fixed Effects Model (FEM) và Random Effects Model (REM). Đồng thời thực hiện các kiểm định liên quan như Hausman, White, thống kê F với sự hỗ trợ của phần mềm Eview và Excel. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nợ xấu, dự phòng RRTD, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ vốn huy động, quy mô quỹ tín dụng và tốc độ tăng trưởng kinh tế có tác động tới TSSL trên vốn chủ sở hữu của các QTDND ở An Giang. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra những hàm ý chính sách nhằm giúp các quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh An Giang hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

 


The Impact of Credit Risks on Profitablility of People’s Credit Funds in An Giang Province

Abstract:

The profitability of credit funds, in general, is greatly influenced by credit activities, in which credit risks have a direct impact. The article investigates credit risks affecting the rate of return of people's credit funds in An Giang province through the use of panel data and a combination of regression methods: Pooled Ordinary Least Squares (OLS), Model Effects Fixed (FEM) and Random Effects Model (REM). Also, the authors implemented related tests such as Hausman, White, F statistics with the support of Eview and Excel software. Research result shows that NPL ratio, credit risk provision, capital adequacy ratio, mobilized capital ratio, credit fund size and economic growth rate have an impact on the rate of return on equity of credit funds in An Giang. Based on this finding, the article provides policy implications to help credit funds in An Giang province to achieve a stable operation and sustainable development