Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 168 | Tháng 3/2020

Độ nhạy cảm của dự phòng rủi ro tín dụng đối với chu kỳ kinh tế: Trường hợp của Việt Nam

Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Trí Minh

Tóm tắt:

Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực nghiệm về độ nhạy cảm của dự phòng rủi ro tín dụng (Loan Loss Provision - LLP) đối với chu kỳ kinh tế tại các ngân hàng thương mại (NHTM) nội địa ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu LLP của 30 NHTM trong giai đoạn 2006–2018 để tạo ra dữ liệu bảng không cân xứng và ước lượng mô hình thực nghiệm bằng phương pháp hiệu ng tác động cố định (fixed-effect). Kết quả nghiên cứu cho thấy bằng chứng về tính thuận chu kỳ giữa tăng trưởng kinh tế và LLP ở các NHTM Việt Nam. Quy mô vốn cổ phần lớn hơn và nới lỏng các công cụ giám sát vĩ mô thận trọng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) làm gia tăng tính thuận chu kỳ. Ngoài ra, nhóm ngân hàng có quy mô tài sản lớn và nhóm ngân hàng trong giai đoạn sau tái cấu trúc hệ thống ngân hàng sẽ làm giảm tác động thuận của chu kỳ.

 


The Sensitivity of Loan Loss Provision to Economic Cycles in Vietnam

Abstract:

This paper provides empirical evidence on the sensitivity of loan loss provision (LLP) to procyclicality in Vietnam. For our model, we gathered unbalanced panel LLP data from thirty commercial banks between 2006 and 2018 and estimated the model using the fixed-effect method. The results show a negative relationship between LLP and Vietnam’s GDP growth, i.e., procyclicality. An increase in equity and loosening of the State Bank of Vietnam’s prudential regulations increase procyclicality. On the other hand, banks with large assets and after restructuring reduce procyclicality