Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 168 | Tháng 3/2020

Tác động của quản trị công ty đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Trần Dục Thức, Phạm Hoàng Ân

Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích tác động của quản trị công ty (QTCT) đến hiệu quả tài chính (HQTC) của các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu thứ cấp của 29 NHTM với 203 quan sát trong giai đoạn 2011–2017 và áp dụng phân tích hồi quy dữ liệu bảng để ước lượng các hệ số hồi quy. Kết quả thực nghiệm cho thấy, thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập, thành viên HĐQT là nữ, thành viên HĐQT tham gia điều hành có tác động tiêu cực đến HQTC của ngân hàng. Ngược lại, thành viên HĐQT có trình độ sau đại học có tác động tích cực đến HQTC của ngân hàng. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa tìm thấy mối quan hệ giữa quy mô HĐQT và thành viên HĐQT là người nước ngoài với HQTC của ngân hàng

 


The Impact of Corporate Governance on Financial Performance of Commercial Banks in Vietnam

Abstract:

This study examines the impacts of corporate governance on the financial performance of commercial banks in Vietnam. It employed secondary data of 29 banks with 203 observations from 2011 to 2017 and the panel data regression. Empirical results indicate that independent members of the Board of Directors (BOD), female members of the BOD, and BOD members who engage in management have a negative impact on the financial performance of the banks. In contrast, members of the Board of Directors with postgraduate qualifications have a positive impact on the financial performance. However, the study has not found a relationship between the size of the Board of Directors and the Board members who are foreigners to the financial performance of the commercial banks in Vietnam.