Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 183 | THÁNG 6/2021

Các yếu tố tác động đến việc sử dụng dịch vụ fintech: Bài học cho ngành ngân hàng Việt Nam

Nguyễn Đức Trung, Hồ Thị Ngọc Tuyền

Tóm tắt:

Trong những năm gần đây, lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) đã đánh dấu nhiều sự phát triển nổi bật với đa dạng hệ sinh thái như ví điện tử, tài chính cá nhân, cho vay ngang hàng, công nghệ bảo hiểm, ngân hàng số, điểm tín dụng, gọi vốn cộng đồng,… Chính sự đa dạng này đã tạo ra nhiều dịch vụ đem lại nhiều lựa chọn cho khách hàng. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố tác động đến việc sử dụng dịch vụ tại các công ty fintech, từ đó rút ra một số bài học cho ngành ngân hàng. Bằng việc sử dụng phương pháp hồi quy đa biến với phần mềm xử lý SPSS 20 và mẫu nghiên cứu được thu thập từ  250 học viên đang theo học tại Khoa Sau đại học và sinh viên chất lượng cao tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (BUH), kết quả nghiên cứu cho thấy có ba yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng (SHL) của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của fintech được xếp theo thứ tự tác động giảm dần như sau: khuyến mãi (KM), nhiều công ty cung cấp dịch vụ thanh toán (CC) và dễ sử dụng (SD); kết quả này cho thấy, các fintech đang cung cấp sản phẩm với trải nghiệm của khách hàng tốt hơn các ngân hàng. Do đó, các ngân hàng nên hợp tác với các fintech để đôi bên cùng có lợi, đang là hướng kinh doanh tốt trong điều kiện hiện nay.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Abbad, M. M. (2013). E-Banking in Jordan. Behaviour & Information Technology, 32(7), 681-694. https://doi.org/10.10 80/0144929X.2011.586725
 2. Bollen, K. A. (1989). A new incremental fit index for general structural equation models. Sociological methods & research17(3), 303-316.
 3. Bunea, S., Kogan, B., & Stolin, D. (2016). Banks Versus FinTech: At Last, it's Official. Journal of Financial Transformation44, 122-131.
 4. Chon, L. (2020). How to Choose Tuning Parameters in Lasso and Ridge Regression?. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1).
 5. Ferrari, R. (2016). Fintech impact on retail banking–From a universal banking model to banking verticalization. The FinTech book: The financial technology handbook for investors, entrepreneurs and visionaries, 248-252.
 6. Gao, H. (2019). A Study on Intention to Use Fintech Service: Focusing on Fintech users in Korea and China. Doctoral dissertation, Keamyung University
 7. Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: Current research and future research directions. Journal of Business Economics, 87(5), 537-580. https://doi. org/10.1007/s11573-017-0852-x
 8. Ha, S. & Jung, H. (2016). The Impact of Fintech User and Product Characteristics on Intention for Continuous Use. Information Policy, 23(4): 59-75
 9. Hair, J. F., Celsi, M., Ortinau, D. J., & Bush, R. P. (2010). Essentials of marketing research (Vol. 2). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
 10. Hu, Z., Ding, Z., Li, S., Chen, L., & Yang, S. (2019). Adoption Intention of Fintech Services for Bank Users: An Empirical Examination with an Extended Technology Acceptance Model. Symmetry, 11(3), 1-16. https://doi.org/10.3390/sym11030340
 11. Ju, Y. H. & Yang, H. C. (2017). The Effects of HMR Choice Attributes on Shopping Satisfaction and Intention to Pay Premium Price: Focusing on the Role of Involvement. International Journal of IT-based Management for Smart Business, 4(2):13-18
 12. Kim, H. & Kang, S. (2017). The Effects of Product and Customer Characteristics on Product Adoption in Mobile Banking Service: Focused on Mediating Roles of Customer Experience. Journal of Marketing Management Research, 22(4): 3-29.
 13. Lee, S. (2017). Evaluation of mobile application in user’s perspective: Case of P2P lending apps in fintech industry. KSII Transactions on Internet & Information Systems, 11(2), 1105-1117. https://doi.org/10.3837/tiis.2017.02.027
 14. Markey, R., & Reichheld, F. (2011). Introducing the net promoter system. Retrieved November27, 2017.
 15. Nguyễn Đình Thọ (2013). Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Nhà xuất bản Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 16. Nguyen, T. O. (2020). Factors Affecting the Intention to Use Digital Banking in Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(3), 303-310. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020. vol7.no3.303
 17. Nyholm, T. (2017). Fintech isn’t disrupting banking, it’s healthy competition. Silicon Republic, 2017.
 18. Park, G. (2018). A Study on the Effect of Consumption Value Orientation and Mobile Familiarity on Buying Intention. International Journal of IT-based Management for Smart Business, 5(1), 17-22.
 19. Ryu, H. S. (2018). What Makes Users Willing or Hesitant to Use Fintech?: The Moderating Effect of User Type. Industrial Management & Data Systems, 118(3), 541-569. https://doi. org/10.1108/IMDS-07-2017-0325.
 20. Sekhar, C. & Sarma, A. V. (2018). Automatization of Accounting and Payment Release Process of ESDM Scheme. World Journal of Accounting, Finance and Engineering, 2(1), 43-52.
 21. Shim, Y., & Shin, D. H. (2016). Analyzing China’s fintech industry from the perspective of actor–network theory. Telecommunications Policy40(2-3), 168-181.
 22. Siek, M., & Sutanto, A. (2019). Impact Analysis of Fintech on Banking Industry. In 2019 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech) (1, (356-361)). IEEE.
 23. Szopinski, T. S. (2016). Factors Affecting the Adoption of Online Banking in Poland. Journal of Business Research, 69(11), 4763-4768. http:// dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.027
 24. Tarunajaya, C (2018). PwC Survey: Digital Banking in Indonesia 2018. https://www.pwc.com/id/en/pwc-publications/industries-publications/financial-services-publications/digital-banking-survey-2018.html
 25. Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know? Journal of Financial Intermediation, 41, 1-13. https://doi. org/10.1016/j.jfi.2019.100833
 26. Tran, T. A., Han, K. S., & Yun, S. Y. (2018). Factors influencing the intention to use mobile payment service using fintech systems: Focused on Vietnam. Asia Life Sciences, 15(3), 1731-1747.
 27. Vives, X. (2017). The impact of fintech on banking. European Economy, (2), 97-105.
 28. Wang, C. & Wang, T., Trafimow. D. & Talordphop. K.  (2020). Decision Making versus Testing: A Changing of the Guards in Empirical Research?. Asian Journal of Economics and Banking, 4(2).
 29. Weber, R. P. (1990), Basic Content Analysis, In Lewis-Back, M.S. (ed), International Handbooks of Quantitative Applications in the Social Sciences, 49, Sage Publications, London.
 30. Zhang, L. L., & Kim, H. (2020). The influence of financial service characteristics on use intention through customer satisfaction with mobile fintech. Journal of System and Management Sciences10(2), 82-94.


Factors Affecting Consumer Satisfaction to Use Fintech Services: Lessons for Vietnam's Banking Industry

Abstract:

In recent years, fintech has marked many outstanding developments with diverse ecosystems such as e-wallets, personal finance, peer-to-peer lending, insurance technology, digital banking, credit scores, crowdfunding etc., This diversity has created many services that bring many options to customers. The objective of the study is to analyze the factors affecting consumer satisfaction to use fintech services, thereby giving some lessons for Vietnam’s banking industry using multivariate regression method with the software SPSS 20. Sample was collected from 250 students studying at  postgraduate programs and high-quality at Banking University Ho Chi Minh. The research results show that there are 3 factors affecting customer satisfaction when using fintech's services, ranked in descending order as follows: promotion (KM), wide range of merchant (CC), ease of use (SD). The findings show that fintechs are providing products with better customer experience than banks. Therefore, banks should cooperate with fintechs for mutual which is the best benefits in the current situation.