Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 193 | THÁNG 4/2022

Cấu trúc vốn và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Tiếp cận bằng Bayes

Phạm Hải Nam, Phạm Thị Hồng Nhung

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động của cấu trúc vốn (CTV) đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2012–2020. Trong nghiên cứu này, biến đại diện cho CTV của NHTM là tiền gửi khách hàng và nợ phi tiền gửi, được đo lường bằng tiền gửi khách hàng trên tổng tài sản và nợ phi tiền gửi trên tổng tài sản. Sử dụng dữ liệu thứ cấp của 30 NHTM Việt Nam với kỹ thuật hồi quy Bayes thông qua thuật toán lấy mẫu Gibbs, kết quả hồi quy cho thấy tiền gửi khách hàng có tác động ngược chiều đến lợi nhuận của NHTM. Trong khi đó, nợ phi tiền gửi có tác động cùng chiều đến lợi nhuận của NHTM. Ngoài ra, các biến kiểm soát là quy mô ngân hàng, dư nợ cho vay, chi phí hoạt động có tác động tích cực trong khi lạm phát, tăng trưởng GDP có tác động tiêu cực đến lợi nhuận của NHTM.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Al-Kayed, L., Zain, S., & Duasa, J.  (2014). The relationship between capital structure and performance of Islamic banks. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 5(2), 158-181.
 2. Allen, F., Carletti, E., & Marquez, R. S. (2009). Stakeholders capitalism, corporate governance and firm value, EFA 2007 Ljubljana Meetings Paper
 3. Al-Omari, R. (2021). The impact of capital structure on Jordanian banks performance. Journal of Social Sciences, 10(1), 35-47. https://doi.org/10.25255/jss.2021.10.1.35.47.
 4. Anarfo, E. B., & Appiahene, E. (2017). The impact of capital structure on banks profitability in Africa. Journal of Accounting and Finance, 17(3), 55-66.
 5. Athanasoglou, P., Brissimis, N., & Delis, D. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal of international financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121-136.
 6. Baxter, N. D. (1967). Leverage, risk of ruin and the cost of capital. The Journal of Finance, 22(3), 395-403.
 7. Berger, A., & Di Patti (2006). Capital structure and firm performance: A new approach to Testing Agency theory and an Application to the banking industry. Journal of Banking and Finance, 30(2006), 1065-1102.
 8. Berlin, M. (2011). Can we explain banks' capital structure? Business Review, Q2 (2011), Federal Reserve Bank of Philadelphia, issue Q2, 1-11.
 9. Chính phủ (2012). Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, Hà Nội.
 10. Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2000). A theory of bank capital. The Journal of Finance, 55(6), 2431-2465.
 11. Flannery, M. J. (1994). Debt maturity and the deadweight cost of leverage: Optimally financing banking firms. The American economic review, 84(1), 320-331.
 12. Galindo, O., Svitek, M., & Kreinovich, V. (2020). Quantum (and more general) models ofresearch collaboration. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1), 77-86.
 13. Gohar, M., & Rehman, M. (2016). Impact of capital structure on banks performance: Empirical evidence from Pakistan. Journal of Economics and Sustainable Development, 7(1), 32-38.
 14. Gropp, R., & Heider, F. (2010). The determinants of bank capital structure. Review of Finance, 14(4), 587-622.
 15. Hà Văn Dũng, Lê Đình Hạc, Nguyễn Trần Xuân Linh & Nguyễn Mạnh Hùng (2020). Ứng dụng cách tiếp cận Bayes trong đánh giá tác động của vốn và các yếu tố vĩ mô đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, 170, 72-87.
 16. Hutchison, H. A., & Cox, R. (2007). The causal relationship between bank capital and profitability. Annals of Financial Economics, 3(1), 1-11.
 17. Jadah, H. M., Hassan, A. A., Hameed, T. M., & Al-Husainy, N. H. (2020). The impact of the capital structure on Iraqi banks’ performance. Investment Management and Financial Innovations, 17(3), 122-132. http:// dx.doi.org/10.21511/imfi.17(3).2020.10.
 18. Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
 19. Khrennikova, P. (2019). Quantum probability based decision making in finance: From individual preferences to market outcomes. Asian Journal of Economics and Banking, 3(1), 88-109.
 20. Kohlscheen, E., Murcia, A., & Contreras, J. (2018). Determinants of bank profitability in emerging markets. BIS Working Paper No. 686.
 21. Kosmidou, K. (2008). The determinants of banks’ profits in Greece during the period of EU financial integration. Managerial Finance, 34(3), 146-159.
 22. Kraus, A., & Litzenberger, R. (1973). A state-preference model of optimal financial leverage. The Journal of Finance, 28(4), 911-922.
 23. Kyereboah-Coleman, A. (2007). The impact of capital structure on the performance of microfinance institutions. The Journal of Risk Finance, 8(1), 56-71.
 24. Le, D. Q. T. & Nguyen, T. D. (2020). Capital structure and bank profitability in Vietnam: A Quantile Regression Approach. Journal of Risk Financial Management, 13, 168, doi:10.3390/jrfm13080168.
 25. Le, T. (2017). The determinants of commercial bank profitability in Vietnam. SSRN Electronic Journal, 1-30. DOI:10.2139/ssrn.3048571.
 26. Mishkin, F. S (2000). The economics of money, banking, and financial markets. 6th edition, New York: Pearson Education.
 27. Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The cost of capital, corporate finance and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297.
 28. Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate income taxs and the cost of capital: A correction. The American Economic Review, 53(3), 433-443.
 29. Molla, I. (2020). Capital structure and bank performance: Empirical evidence from Bangladesh. Asian Journal of Finance & Accounting, 12(1), 161-176.
 30. Molyneux, P., & Thornton, J. (1992). Determinants of European bank profitability: A note. Journal of Banking and Finance, 16(6), 1173-1178.
 31. Myers, S. & Rajan, R. (1998) The paradox of liquidity. The Quarterly Journal of Economics, 113(3), 733-771.
 32. Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. The Journal of Finance, 39(3), 575-592.
 33. Myers, S., & Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Econmomics, 13(2), 187-221.
 34. Nguyễn Phạm Nhã Trúc & Nguyễn Phạm Thiên Thanh (2016). Các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 228, tháng 6/2016, 52-59.
 35. Nguyen, N. T. (2020). How to explain when the ES is lower than one? A Bayesian nonlinear mixed-effects approach. Journal of Risk and Financial Management, 13(2), 1-17. https://doi.org/10.3390/jrfm13020021.
 36. Pratomo, W, A., & Ismail, A, G. (2006). Islamic bank performance and capital structure. MPRA paper. Available at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/6012.
 37. Rahman, M., Hamid, M., & Khan, A. (2015). Determinants of bank profitability: Empirical evidence from Bangladesh. International Journal of Business and Management, 10(8), 135 150.
 38. Saona, P. (2010). Capital structure and performance in the US banking industry (May 29, 2010). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1617830.
 39. Sibindi, A. B. (2018). Determinants of bank capital structure: Evidence from South Africa. Œconomica, 14(5), 108-126.
 40. Sufian, F. (2011). Profitability of the Korean banking sector: Panel evidence on banking-specific and macroeconomic determinants. Journal of Economic and Management, 7(1), 43-72.
 41. Trần Việt Dũng (2014). Xác định các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Công nghệ ngân hàng, 16, 1-11.
 42. Trujillo-Ponce, A. (2013). What determines the profitability of banks? Evidence from Spain. Accounting and Finance, 53(2), 561-586
 43. Widyastuti, A., Komara, R., & Layyinaturrobaniyah, L. (2019). Capital structure and bank performance. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 20(2), 136-144.


Capital Structure and Profitability of Vietnamese Commercial Banks: A Bayesian Approach

Abstract:

This study was conducted to assess the impact of capital structure (CTV) on profitability of Vietnamese commercial banks in the period 2012–2020. In this study, the variables representing the capital structure of commercial banks are customer deposits and non-deposit liabilities, which are measured by customer deposits to total assets and non-deposit liabilities to total assets respectively. Using secondary data of 30 Vietnamese commercial banks with Bayesian regression technique via Gibbs sampling algorithm, the results show that customer deposits has a negative impact on the profitability of commercial banks. Meanwhile, non-deposit liabilities has a positive impact on the profitability of commercial banks. In addition, the control variables including bank size, bank loan, and operating costs have positive effects, whereas inflation and GDP growth have negative effects on the profitability of commercial banks in Vietnam.