Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 193 | THÁNG 4/2022

Tác động của quản lý chuỗi cung ứng và năng lực hậu cần đến lợi thế cạnh tranh tại các công ty may mặc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Ít

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm kiểm định tác động của quản lý chuỗi cung ứng, năng lực hậu cần đến lợi thế cạnh tranh sử dụng bảng 25 câu hỏi khảo sát được thu thập từ 297 nhà quản lý các cấp đang làm việc tại các công ty may mặc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu thu thập được phân tích bằng phần mềm SPSS 24 và AMOS 20, kết quả phân tích cấu trúc tuyến tính cho thấy quản lý chuỗi cung ứng có tác động tích cực mạnh nhất đến lợi thế cạnh tranh và kế đến, năng lực hậu cần có tác động tích cực mạnh thứ nhì đến lợi thế cạnh tranh. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý được đề xuất nhằm giúp nhà quản trị của các công ty may mặc cải thiện quản lý chuỗi cung ứng, năng lực hậu cần từ đó góp phần làm tăng lợi thế cạnh tranh cho công ty trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Afraza, M., Bhattia, S., Ferraris, A., & Couturier, J. (2021). The impact of supply chain innovation on competitive advantage in the construction industry: evidence from a moderated multi-mediation model. Technological Forecasting and Social Change,162, doi: 10.1016/j.techfore. 2020.120370.
 2. Ali, I., & Gölgeci, I.(2019). Where is supply chain resilience research heading? A systematic and co-occurrence analysis. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 49(8), 793-815.
 3. Arsawan, E., Koval, V., Rajiani, I., Rustiarini, W., Supartha, W., & Suryantini, S. (2020). Leveraging knowledge sharing and innovation culture into SMEs sustainable competitive advantage. International Journal of Productivity and Performance Management, doi: 10.1108/IJPPM-04-2020-0192.
 4. Aziz, A., Memon, A., & Ali, S. (2020). Logistics capability, logistics outsourcing and firm performance in manufacturing companies in Pakistan. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(8), 435-444.
 5. Bag, S., Gupta, S., & Luo, Z. (2020). Examining the role of logistics 4.0 enabled dynamic capabilities on firm performance. The International Journal of Logistics Management, 31(3), 607-628.
 6. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
 7. Brandon-Jones, E., Squire, B., Autry, C., & Petersen, K. (2014). A contingent resource-based perspective of supply chain resilience and robustness. Journal of Supply Chain Management, 50(3), 55-73.
 8. Cho, J.K.J., Ozment, J., & Sink, H. (2008). Logistics capability, logistics Outsourcing and Firm Performance in an e-commerce market. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 38(5), 336-359.
 9. Day, M., Lichtenstein, S., & Samouel, P. (2015). Supply management capabilities, routine bundles and their impact on firm performance. International Journal of Production Economics, 164, 1-13.
 10. Esper, T.L., Fugate, B.S., & Davis-Sramek, B. (2007). Logistics learning capability: sustaining the competitive advantage gained through logistics leverage. Journal of Business Logistics, 28(2), 57-82.
 11. Eyaa, S., & Ntayi, J. (2010). Procurement practices and supply chain performance of SMEs in Kampala. Asian Journal of Business Management, 2(4), 82-88.
 12. Frohlich, M.T., & Westbrook, R. (2002). Demand chain management in manufacturing and services: web-based integration, drivers and performance. Journal of Operations Management,20(6), 729-745.
 13. Gligor, D.M., & Holcomb, M. (2014a). The road to supply chain agility: an RBV perspective on the role of logistics capabilities. The International Journal of Logistics Management, 25(1), 160-179.
 14. Gligor, D.M., & Holcomb, M.C. (2012). Understanding the role of logistics capabilities in achieving supply chain agility: a systematic literature review. Supply Chain Management: An International Journal, 17(4), 438-453.
 15. Gligor, M., & Holcomb, M. (2014b). Antecedents and consequences of integrating logistics capabilities across the supply chain. Transportation Journal, 3(2), 211-234.
 16. Hair, J. F., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Black, W. C. (2018). Multivariate Data Analysis. red. UK: Cengage Learning EMEA.
 17. Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2014). Multivariate data analysis (7th ed.). London, UK: Pearson Education.
 18. Hung, N. T. (2020). On the Calculus of Subjective Probability in Behavioral Economics. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1), 49-60.
 19. Huo, B., Haq, M., & Gu, M. (2021). The impact of information sharing on supply chain learning and flexibility performance. International Journal of Production Research, 59(5), 1411-1434, doi: 10.1080/00207543.2020.1824082.
 20. Jie, F., Parton, K.A., & Cox, R.J. (2013). Linking supply chain practices to competitive advantage: an example from Australian agribusiness. British Food Journal, 115(7), 1003-1024.
 21. Karagöz, I. B., & Akgün, A. E. (2015). The roles of it capability and organizational culture on logistics capability and firm performance. Journal of Business Studies Quarterly, 7(2), 1-23.
 22. Keskin, H., Şentürk, H. A., Tatoglu, E., Gölgeci, I., Kalaycioglu, O., & Etlioglu, H. T. (2021). The simultaneous effect of firm capabilities and competitive strategies on export performance: the role of competitive advantages and competitive intensity. International Marketing Review. doi: 10.1108/IMR-09-2019-0227.
 23. Khrennikova, A. & Haven, E. (2020). Quantum-Like Modeling: from Economics to Social Laser. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1).
 24. Koh, S., Demirbag, M., Bayraktar, E., Tatoglu, E., & Zaim, S. (2007). The impact of supply chain management practices on performance of SMEs. Industrial Management and Data Systems, 107(1), 103-124.
 25. Koufteros, X. A., Vonderembse, M. A., & Doll, J. (1997). Competitive capabilities: measurement and relationships. Proceedings Decision Science Institute, 3(1), 1067-1068.
 26. Kwak, D., Seo, Y., & Mason, R. (2018). Investigating the relationship between supply chain innovation, risk management capabilities and competitive advantage in global supply chains. International Journal of Operations and Production Management, 38(1), 211-229.
 27. Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T. S., & Rao, S. S. (2006). The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. International Journal of Management Science, Omega, 34(2), 107-124.
 28. McGinnis, M. A., & Vallopra, R. M. (1999). Purchasing and supplier involvement in process improvement: a source of competitive advantage. Journal of Supply Chain Management, 35(4), 42-50.
 29. Mellat-Parast, M., & Spillan, E. J. (2014). Logistics and supply chain process integration as a source of competitive advantage. The International Journal of Logistics Management, 25(2), 289-314.
 30. Mentzer, J. T., Min, S., & Bobbitt, L. M. (2004). Toward a unified theory of logistics. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 34(8), 606-627.
 31. Migdadi, M. (2021). Knowledge management, customer relationship management and innovation capabilities. Journal of Business and Industrial Marketing, 36(1), 111-124.
 32. Min, S., & Mentzer, J. (2004). Developing and measuring supply chain concepts. Journal of Business Logistics, 2591), 63-99.
 33. Paulraj, A., & Chen, I. J. (2007). Strategic buyer-supplier relationships, information technology and external logistics integration. Journal of Supply Chain Management, 43(2), 2-14.
 34. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York, NY.
 35. Ragatz, G. L., Handfield, R. B., & Scannell, T. V. (1997). Success factors for integrating suppliers into new product development. Journal of Product Innovation Management, 14(3), 190-202.
 36. Ralston, P. M., Grawe, S. J., & Daugherty, P. J. (2013). Logistics salience impact on logistics capabilities and performance. The International Journal of Logistics Management, 24(2), 136-152.
 37. Sanders, N., Autry, W., & Gligor, M. (2011). The impact of buyer firm information connectivity enablers on supplier firm performance – a relational view. International Journal of Logistics Management, 22(2), 179-201.
 38. Spekman, R. E., Kamauff, J. W., & Myhr, N. (1998). An empirical investigation into supply chain management: a perspective on partnerships. Supply Chain Management. An International Journal, 3(2), 53-67.
 39. Stank, T. P., David, B. R., & Fugate, B. S. (2005). A strategic framework for supply chain oriented logistics. Journal of Business Logistics, 26(2), 27-45.
 40. Tan, K., Kannan, V., & Handfield, R. (1998). Supply chain management: supplier performance and firm performance. International Journal of Purchasing and Materials Management, 34(3), 2-9.
 41. Tan, K.C., Lyman, S.B., & Wisner, J. (2002). Supply chain management: a strategic perspective. International Journal of Operations and Production Management, 22(6), 614-631.
 42. Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.
 43. Van Hoek, R. I., & Voss, I. (1999). Commandeur HR. Restructuring European supply chain by implementing postponement strategies. Long Range Planning, 32(5), 505-518.
 44. Wedawatta, G., Ingirige, B., & Amaratunga, D. (2010). Building up resilience of construction sector SMEs and their supply chains to extreme weather events. International Journal of Strategic Property Management, 14(4), 362-375.


Impacts of Supply Chain Management and Logistics Capabilities on Competitive Advantages at Garment Companies in Ho Chi Minh City

Abstract:

This research examines the impacts of supply chain management and logistics capabilities on competitive advantages. We use a table of 25 surveyed questions collected from 297 managers working at garment companies in Ho Chi Minh City. Collected data are analyzed using software SPSS 24 and AMOS 2. The results of structural equation modeling demonstrate that the supply chain management has the strongest positive impact on the competitive advantages while the logistics capabilities has the second strongest positive impact on the competitive advantages. Based on the research results, some implications can be drawn to support the managers of garment companies in improving supply chain management and logistics capabilities, thereby contributing to increasing competitive advantages in context of global integration and contributing to socio-economic development.