Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 193 | THÁNG 4/2022

Hiệu ứng lấn át của nợ chính phủ lên nợ doanh nghiệp: Bằng chứng tại Việt Nam

Nguyễn Duy Linh, Huỳnh Quốc Khiêm, Trần Nguyên Sa

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu hiệu ứng lấn át của nợ chính phủ đối với nợ doanh nghiệp với mẫu nghiên cứu là các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) giai đoạn 2000–2020. Sử dụng phương pháp hồi quy bảng, bài viết cho thấy nợ Chính phủ có tác động lấn át nợ doanh nghiệp, thể hiện ở việc khi Chính phủ gia tăng vay nợ, các doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn trong việc huy động vốn vay vì nguồn vốn trong xã hội bây giờ phải san sẻ giữa hai kênh là nợ Chính phủ và nợ doanh nghiệp. Ngoài ra, bằng chứng cho thấy chỉ có nợ trong nước của Chính phủ mới có tác động lấn át lên cấu trúc vốn của các doanh nghiệp vì nếu Chính phủ huy động vốn trên thị trường quốc tế, nguồn vốn sẵn sàng ở trong nước sẽ không bị ảnh hưởng - đây chính là nguồn cầu tiềm năng đối với công cụ nợ của các doanh nghiệp Việt Nam. Từ những kết quả thu được, nghiên cứu đề xuất rằng các nhà quản trị tài chính của công ty nên xem xét đến tình hình thực hiện vay nợ của Chính phủ trong việc ra những quyết định liên quan đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Akkoyun, H. C. (2018). How Does Government Debt Impact Corporate Financing? Evidence from War Finance. Working paper. Truy cập tại https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites, ngày truy cập 02/12/2021.
 2. Berg, T., & Gider, J. (2017). What explains the difference in leverage between banks and nonbanks? Journal of Financial and Quantitative Analysis52(6), 2677-2702.
 3. Berndt, A., Lustig, H., & Yeltekin, Ş. (2012). How does the US government finance fiscal shocks? American Economic Journal: Macroeconomics4(1), 69-104.
 4. Demirci, I., Huang, J., & Sialm, C. (2019). Government debt and corporate leverage: International evidence. Journal of financial economics, 133(2), 337-356.
 5. Demirgüç-Kunt, A., Martinez Peria, M. S., & Tressel, T. (2020). The global financial crisis and the capital structure of firms: Was the impact more severe among SMEs and non-listed firms? Journal of Corporate Finance, Forthcoming.
 6. Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2009). Capital structure decisions: which factors are reliably important? Financial management38(1), 1-37.
 7. Friedman, B. M. (1978). Crowding out or crowding in? The economic consequences of financing government deficits. Working paper. Truy cập tại https://www.nber.org/system/files/, ngày truy cập 08/12/2021.
 8. Friedman, B. M. (2007). Implications of Government Deficits for Interest Rates, Equity Returns, and Corporate Financing (pp. 67-90). University of Chicago Press.
 9. Greenwood, R., Hanson, S., & Stein, J. C. (2010). A gap‐filling theory of corporate debt maturity choice. The Journal of Finance, 65(3), 993-1028.
 10. Jinxiang, W., Shinong, W., & Yuhui, W. (2020). The Effect of Local Government Debt on Firm Leverage: Empirical Evidence from the City-level of China. Journal of Finance and Economics, 46(01), 111-125.
 11. Khrennikova, A. & Haven, E. (2020). Quantum-Like Modeling: from Economics to Social Laser. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1).
 12. Khrennikova, P. (2019). Quantum Probability based Decision Making in Finance: from Individual Preferences to Market Outcomes. Asian Journal of Economics and Banking, 3(1).
 13. Krishnamurthy, A., & Vissing-Jorgensen, A. (2015). The impact of treasury supply on financial sector lending and stability. Journal of Financial Economics, 118(3), 571-600.
 14. Liang, Y., Shi, K., Wang, L., & Xu, J. (2017). Local government debt and firm leverage: Evidence from China. Asian Economic Policy Review, 12(2), 210-232.
 15. Nasir, M. A., Huynh, T. L. D., Do, Q. T. N., Nguyen, C. T., & Tran, Q. T. (2020). Implications of government borrowing for corporate financing in emerging economies: A crowding out Kuznets curve. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 23(02), 2050017.
 16. Rajan, R. G., & Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. The journal of Finance50(5), 1421-1460.
 17. Shulin, C. (2019). Is There a Crowding Out Effect of Government Debt on Corporate Leverage? Empirical Evidences from China. Working paper. Truy cập tại https://en.cnki.com.cn/, ngày truy cập 08/12/2021.
 18. Xia, X., Liao, J., & Shen, Z. (2021). The Crowd-Out Effect of Government Debt on Firm Leverage. In E3S Web of Conferences (Vol. 235, p. 01023).


The Crowding Out Effect of Government Debt on Corporate Debt: Evidence from Vietnam

Abstract:

The paper aims to investigate the crowding out effect of government debt on leverage level of listed companies in the Vietnamese stock market during 2000 – 2020. Using panel regression method, the paper shows that an increase in the supply of government debt might result in a crowding out of corporate debt by government debt because available financing sources are shared between government debt and corporate debt. In addition, evidence shows that domestic government debt has a crowding out effect, but external government debt does not. Therefore, we propose that financial managers should consider government debt when making capital structure decisions.