Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 157 | THÁNG 04/2019

Chuyển dịch cơ cấu vốn đầu tư và ảnh hưởng đến kinh tế tỉnh Quảng Ngãi

Lê Tuấn Lộc

Tóm tắt:

Trong gần một thập kỷ qua, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi đã phát triển mạnh mẽ nhờ thu hút và khai thác hiệu quả nguồn vốn đầu tư (VĐT). Quá trình đầu tư gắn với dịch chuyển cơ cấu VĐT đã có tác động tích cực đáng kể đến nền kinh tế của Tỉnh. Nghiên cứu đã làm rõ được thực trạng chuyển dịch cơ cấu VĐT, ảnh hưởng của nó đến kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất những kiến nghị chính sách nhằm sử dụng và phân bổ hiệu quả nguồn VĐT và thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.


Restructuring of the Invested Capital and Its Impact on Quangngai’s Economy

Abstract:

For nearly a decade, Quang Ngai's economy has grown strongly thanks to the ef-fective attraction and exploitation of investment capital. The investment process associat-ed with shifts in the structure of investment capital has had a significant positive impact on the economy of the province. The study clarifies the status of investment capital re-structuring, its impacts on the economy of Quang Ngai province and proposes policies to effectively use and allocate investment capital for economic development.