Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 157 | THÁNG 04/2019

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Hữu Hòa, Trương Đình Thái

Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp (VHDN) đến động lực làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh với niềm tin vào doanh nghiệp là biến trung gian và cường độ cạnh tranh làm biến điều tiết trong mô hình nghiên cứu. Theo hướng tiếp cận định lượng, nghiên cứu thực hiện khảo sát 998 người lao động trong các doanh nghiệp. Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để kiểm định các giả thuyết trong mô hình lý thuyết. Kết quả phân tích cho thấy, các giá trị chia sẻ bao gồm: sự hỗ trợ, định hướng hiệu suất, sự ổn định, yếu tố lợi ích, trách nhiệm xã hội (TNXH) có ảnh hưởng cùng chiều và có ý nghĩa đến động lực làm việc bên trong và bên ngoài. Niềm tin vào doanh nghiệp có ảnh hưởng và ý nghĩa đến vai trò trung gian mối quan hệ từ sự hỗ trợ, sự ổn định, yếu tố lợi ích đến động lực làm việc. Cường độ cạnh tranh mạnh và yếu có tác động khác biệt đến các mối quan hệ trong mô hình. Một số hàm ý cho nhà quản trị đã được đề xuất từ kết quả nghiên cứu.


Examine the Effects of Corporate Culture on the Work Motivation of Employees in Enter-prises in the Ho Chi Minh City

Abstract:

This research examines the effects of corporate culture on the work motivation of employees in enterprises in Ho Chi Minh City with employees’ corporate trust as media-tion variables and competitive intensity as moderating variables in the research model. Us-ing the quantitative approach, the research consists of a survey of 998 employees in Ho Chi Minh City. Structural equation modeling (SEM) is used to test the hypotheses in the theo-retical model. The results reveal that shared values: supportiveness, performance orienta-tion, stability, emphasis on rewards, social responsibility have a significant and positive influence on work intrinsic and extrinsic motivation. Corporate trust has a significant im-pact as mediation variables of the relationship from supportiveness, stability, emphasis on rewards to work motivation. Strong and weak competition intensity have different effects on the relationships in the model. On the basis of the results, some managerial implications are provided.