Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 157 | THÁNG 04/2019

Tác động của phong cách lãnh đạo, vai trò công việc không rõ ràng đến kết quả công việc thông qua tham gia dự toán ngân sách: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Nguyễn Phong Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Định

Tóm tắt:

Bài viết này kiểm chứng tác động của phong cách lãnh đạo (PCLĐ), vai trò công việc không rõ ràng đến kết quả công việc của nhân viên thông qua tham gia dự toán ngân sách. Dựa trên mẫu của 337 quan sát được thu thập từ các nhà quản lý cấp trung và cấp cơ sở đang làm việc tại Việt Nam và sử dụng kiểm định PLS-SEM, kết quả cho thấy, PCLĐ có tác động tích cực đến tham gia dự toán ngân sách. Ngược lại, vai trò công việc không rõ ràng có tác động tiêu cực đến việc tham gia dự toán ngân sách, dẫn đến những tác động không tích cực đến hiệu quả công việc. Nghiên cứu này đem lại một số hàm ý cho các doanh nghiệp Việt Nam đang trong quá trình khuyến khích người lao động tham gia vào dự toán ngân sách.


The Impact of Leadership Style and Role Ambiguity on Managerial Performance Through Budgetary Participation: Empirical Evidence from Vietnam

Abstract:

This study tests the relationships between leadership styles and role ambiguity on employees’ managerial performance and the mediating effect of budgetary participa-tion on these relationships. Survey data from a sample of 337 mid- and low-level managers in Vietnamese business firms were used to empirically test the hypotheses using PLS-SEM. The results show that leadership styles positively influence the degree of budgetary par-ticipation; role ambiguity has a negative impact on budegetary participation; and budget-ary participation, in turns, enhances job performance. This study provides theoretical and practical implications to Vietnamese firms which are encouraging employees’ participation in the budgeting process.