Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 157 | THÁNG 04/2019

Tác động của chênh lệch kế toán – thuế đến sự biến động chi phí thuế thu nhập: trường hợp các công ty niêm yết tại Việt Nam

Đặng Văn Cường

Tóm tắt:

Bài viết này được thực hiện nhằm đánh giá sự tác động của chênh lệch kế toán – thuế (CLKTT), bao gồm chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn đến sự biến động chi phí thuế thu nhập hàng năm của các công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2007–2016. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xem xét sự ảnh hưởng của khả năng quản trị thu nhập của nhà quản lý đến mối quan hệ này. Bài viết sử dụng các phương pháp ước lượng FEM, REM, và GLS dành cho dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy, nhân tố chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn đều có tác động nghịch chiều đến sự biến động chi phí thuế thu nhập hàng năm của các công ty niêm yết. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của yếu tố quản trị thu nhập làm thay đổi mối quan hệ giữa chênh lệch vĩnh viễn và sự biến động của chi phí thuế thu nhập chuyển từ tiêu cực sang tích cực.


The Impact of Book-Tax Differences on An-nual Variation in Income Tax Expenses: Evi-dence from Firms Listed in Vietnam

Abstract:

The paper aims to investigate the impact of the components of book-tax differ-ences including temporary and permanent differences on the changes in income tax ex-penses of listed companies in Vietnam for the period 2007 – 2016. The article also examines the influence of earnings management on this relation. The paper uses different estima-tion methods for panel data, including FEM, REM, and GLS. The empirical results indicate that both the temporary difference component and the permanent difference component of the book-tax gap have negative effects on the annual variation in tax expenses of listed companies. The empirical results also demonstrate that earnings management has signifi-cant positive impacts on this relationship through the permanent difference element.