Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 130&131 | THÁNG 01&02/2017

Khái lược các công cụ trong phân tích kinh tế và một số nghiên cứu điển hình

Nguyen Trung Hung

Tóm tắt:

Bài viết trình bày một số vấn đề mang tính học thuật cao, bao gồm hai phần. Trong phần đầu, chúng tôi khái lược một số khái niệm bổ sung và những công cụ thống kê suy diễn và mô hình hóa mô hình kinh tế, bao gồm phân phối dày đuôi, lý thuyết giá trị cực trị, Copulas, hồi quy phân vị, thống kê Bayes, mô hình cực đại Entropy, lý thuyết thống kê thông tin, tập ngẫu nhiên và mô hình suy diễn, tập mờ và logic. Trong phần thứ hai, chúng tôi chọn chủ đề về Copulas để minh họa một số vấn đề nghiên cứu cơ bản áp dụng trong kinh tế.


A panorama of additional concepts for econometric analysis and some specific research issues

Abstract:

This address is rather a little of technicality in spirit. It consists of two parts. In the first part, we present a panorama of additional concepts and tools in statistics which would be useful in econometric modeling and inference. They are heavy-tailed distributions, extreme value theory, copulas, quantile regression, Bayesian statistics, maximum entropy econometrics, information theoretical statistics, random sets and inferential models, and fuzzy set data and logics. In the second part, we choose the popular topic of copulas to illustrate some basic (and applied) research issues in economics.