Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 130&131 | THÁNG 01&02/2017

Thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam năm 2016 – thành công, thách thức và giải pháp

Nguyễn Đại Lai

Tóm tắt:

Năm 2016 với nhiều sự kiện lớn về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội. Mục tiêu của bài viết nhằm điểm qua những thành công và thách thức của thị trường tài chính (TTTC) - tiền tệ trong năm 2016. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm lành mạnh hóa TTTC - tiền tệ nói riêng và cho nền kinh tế Việt Nam nói chung.


Vietnam's financial market in 2016 - accomplishment, challenges and recommendations

Abstract:

The year 2016 marked with important events on the Vietnam’s political-economic and social agenda. This paper highlights the accomplishments and challenges of currency and financial markets of Vietnam in 2016. The paper proposes a number of solutions for healthy currency and financial markets in Vietnam in particular and for its sound economy in general.