Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 130&131 | THÁNG 01&02/2017

Tác động của kiều hối đến đầu tư tư nhân vào tài sản cố định - nghiên cứu thực nghiệm tại châu Á - Thái Bình Dương

Nguyễn Phúc Cảnh

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu phân tích tác động của kiều hối đến đầu tư tư nhân (ĐTTN) vào tài sản cố định (TSCĐ) tại các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn 1999-2013. Thông qua ước lượng GMM cho dữ liệu bảng, tác giả phát hiện rằng, kiều hối có vai trò như dòng vốn tự điều hòa của chu kỳ kinh tế, trong đó kiều hối có tác động tiêu cực đến ĐTTN vào TSCĐ trong giai đoạn kinh tế phát triển cao nhưng lại có tác động tích cực trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy, ngoài tăng trưởng kinh tế và cung tiền có tác động tích cực đến ĐTTN vào TSCĐ thì mở cửa thương mại cũng có ảnh hưởng tương tự trong giai đoạn khủng hoảng, còn tăng trưởng dân số kìm hãm ĐTTN vào TSCĐ. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, các quốc gia này cần có chính sách phù hợp để thu hút kiều hối cũng như giải quyết vấn đề dân số và mở cửa thương mại nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.


The impact of remittances on private investment in fixed assets: empirical study in Asia Pacific region

Abstract:

This paper analyzes the impact of personal remittances on fixed asset investments of private sectors in Asia Pacific countries during the period 1999-2013. Applying GMM (Genaralized Methods of Moments) estimation for panel data, the findings show that personal remittances play a self-stabilizing factor on economic cycle in which remittances have a negative effect on fixed capital investment of private sectors during the economic upturn and have a positive effect during the crisis periods. In addition to the positive impacts of economic development and money supply on fixed capital investment of private sectors, trade openness has a similar effect in the crisis period. Howver, population growth has a negative effect on fixed capital investment of private sectors in crisis periods. For economic growth, the state governments should have policies to increase personal remittances as well as solve population problems and open more trades to stabilize its macro economies.