Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 158 | THÁNG 05/2019

Khung pháp lý thị trường tài chính phái sinh — kinh nghiệm quốc tế và bài học ở Việt Nam

Trần Quốc Thịnh

Tóm tắt:

Trong xu hướng hội nhập quốc tế, Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, rất cần huy động nguồn lực vốn cho tăng trưởng kinh tế thông qua thị trường tài chính. Do vậy, việc hoàn thiện khung pháp lý tạo nền tảng cho thị trường tài chính phái sinh (TCPS) là vấn đề đáng quan tâm. Trên cơ sở phân tích và đánh giá kinh nghiệm của một số quốc gia tiêu biểu trong quá trình áp dụng khung pháp lý thị trường TCPS, nghiên cứu đúc kết một số bài học cho Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường này. Điều này góp phần lành mạnh hóa môi trường pháp lý thị trường TCPS cho Việt Nam, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế.


The Legal Framework of Derivative Financial Instrument Market - International Experience and Lessons for Vietnam

Abstract:

In the international integration, a developing country like Vietnam needs to mobilize capital resources for economic growth through the financial market. Therefore, completing a legal framework to create a foundation for the derivative financial instrument market is a significant concern. The article is based on the analysis and evaluation of experiences in typical countries in the process of applying the legal framework of the derivative financial instrument market. It also draws lessons for Vietnam in completing the legal framework for this market. This contributes to a healthy legal environment for the derivative financial instrument market for Vietnam to catch up with the trend of international integration.