Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 158 | THÁNG 05/2019

Nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng của kiểm toán nội bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước

Trần Phú Dũng

Tóm tắt:

Kiểm toán nội bộ (KTNB) đã nhận được nhiều sự quan tâm và được xem là một thành phần quan trọng trong việc quản lý tài chính công và đồng thời là công cụ để cải thiện hiệu suất khu vực công của các nước trên thế giới. Gần đây, nó đã đạt được sự đồng thuận về những tiêu chuẩn kiểm toán mà Chính phủ yêu cầu cần đáp ứng. Bài viết này tập trung vào việc giới thiệu vai trò và chức năng của KTNB, đặc biệt là KTNB trong khu vực công. Trên cơ sở này, bài viết đưa ra một số giải pháp để nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng của KTNB trong các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam.


Raising Awareness Towards the Role and Function of Internal Auditing in Governmental Organisations

Abstract:

Internal audit has received a great deal of attention and is considered an essential component in public financial management, and it is also a tool to improve the performance of the public sector of countries around the world. Recently, an internal audit has achieved consensus on the audit standards that the government needs to meet. This article focuses on introducing the role and function of internal audit, especially internal audit in the public sector. On this basis, this article offers several solutions to raise awareness towards the role and function of internal audit in Vietnamese state management agencies.