Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 158 | THÁNG 05/2019

Tác động của mức độ tiếp cận đến sự bền vững của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

Phan Thị Hồng Thảo

Tóm tắt:

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tác động của mức độ tiếp cận đến sự bền vững của các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) chính thức tại Việt Nam. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên bốn tổ chức TCVM chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp phép trong giai đoạn 2010–2017. Với mô hình hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong khi độ rộng tiếp cận có ảnh hưởng tiêu cực đến sự bền vững thì độ sâu tiếp cận lại có tác động tích cực. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất các khuyến nghị nhằm tăng cường sự bền vững của các tổ chức TCVM chính thức để cung cấp dịch vụ một cách liên tục tại Việt Nam.


Impacts of Outreach on Sustainability of Formal Microfinance Institutions in Vietnam

Abstract:

This study aims to assess the impact of outreach on the sustainability of formal microfinance institutions. This research was conducted using four microfinance organizations licensed by the State Bank of Vietnam, namely Tinh Thương, M7 Limited, Thanh Hoa and Capital Aid for Employment of The Poor during the period from 2011 to 2015. This study used a panel data regression model to analyse the result and found that, while the breadth of outreach hurts sustainability, depth of outreach has a positive effect. This result provides an important basis for suggestions for strengthening the sustainability of the formal microfinance institutions to provide services in a continuous mode.