Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 118+119 | THÁNG 01+02/2016

Mối quan hệ giữa cạnh tranh và hiệu quả trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Phan Thị Thơm, Thân Thị Thu Thủy

Tóm tắt:

Bài báo này nghiên cứu tác động của cạnh tranh đến hiệu quả chi phí (HQCP) và hiệu quả lợi nhuận (HQLN) trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2005-2014. Bằng phương thức kiểm định nhân quả Granger thông qua phương pháp ước lượng GMM sai phân và GMM hệ thống, kết quả tìm thấy rằng cạnh tranh không gây tổn hại đến cả HQCP và HQLN của hệ thống NHTM Việt Nam.