Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 118+119 | THÁNG 01+02/2016

Tình trạng kinh tế vĩ mô và tốc độ điều chỉnh đòn bẩy mục tiêu nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Lê Thị Lanh, Huỳnh Thị Cẩm Hà, Lê Thị Hồng Minh

Tóm tắt:

Bài viết sử dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn từng phần để nghiên cứu ảnh hưởng tình trạng kinh tế vĩ mô (KTVM) đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy về đòn bẩy mục tiêu, thông qua dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam (2005-2014). Các biến số KTVM dùng để xác định tình trạng kinh tế là tỷ suất cổ tức thị trường, chênh lệch kỳ hạn lãi suất và tốc độ tăng trưởng GDP thực. Kết quả cho thấy, các công ty điều chỉnh đòn bẩy về đòn bẩy mục tiêu khi nền kinh tế ở tình trạng tốt nhanh hơn ở tình trạng kinh tế xấu, cho dù công ty có bị hạn chế tài chính hay không. Ở cấp độ doanh nghiệp, việc tồn tại chi phí điều chỉnh làm cho công ty hạn chế tài chính có tốc độ điều chỉnh chậm hơn so với công ty không có hạn chế tài chính ở tình trạng kinh tế xấu, trong khi đó ở tình trạng kinh tế tốt thì điều này xảy ra ngược lại.