Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 118+119 | THÁNG 01+02/2016

Tác động của dự trữ bắt buộc đến sản lượng và lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2000-2014

Đặng Thị Quỳnh Anh, Trần Tuấn Vinh

Tóm tắt:

Các công cụ thường được sử dụng bởi các ngân hàng trung ương (NHTW) trong việc thực hiện chính sách tiền tệ (CSTT) gồm: dự trữ bắt buộc (DTBB), nghiệp vụ thị trường mở và chính sách chiết khấu. Trong đó, DTBB là một công cụ đầy quyền lực, có tác động mạnh đến tổng cung tiền. Bài viết sử dụng chỉ tiêu RSI (Requirement Step Index) để đo lường sự thay đổi của công cụ DTBB và kiểm định tác động của việc thay đổi DTBB đến hai mục tiêu chính của CSTT là sản lượng và lạm phát. Kết quả cho thấy việc thay đổi DTBB có tác động mạnh đến lạm phát và yếu hơn đối với sản lượng. Ngược lại, nhà điều hành CSTT cũng có phản ứng mạnh khi có những biến động của chỉ số giá tiêu dùng.