Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 118+119 | THÁNG 01+02/2016

Phân tích sự khác biệt về đầu tư của doanh nghiệp theo hình thức sở hữu bằng phương pháp phân rã Oaxaca-Blinder

Lê Văn Hưởng, Nguyễn Minh Hà, Lê Bảo Lâm

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích sự khác biệt đầu tư của doanh nghiệp theo hình thức sở hữu bằng phương pháp phân rã Oaxaca-Blinder (1973). Với dữ liệu là 27.472 doanh nghiệp thuộc 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết quả cho thấy có sự khác biệt về đầu tư giữa nhóm doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và nhóm doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN). Xét trên tổng thể, các DNNNN đầu tư nhiều hơn các DNNN, tuy nhiên có tồn tại sự phân biệt đối xử trong đầu tư giữa hai nhóm doanh nghiệp này và các DNNN được ưu đãi nhiều hơn. Các đặc điểm của doanh nghiệp về quy mô lao động, tổng tài sản, tài sản cố định, doanh thu và lợi nhuận làm tăng khoảng cách chênh lệch đầu tư giữa hai nhóm doanh nghiệp. Trong khi đó, các yếu tố phản ánh khu công nghiệp, đầu tư ở năm trước, nợ phải trả, tình trạng nhập khẩu, đặc điểm riêng của một số tỉnh đã thu hẹp khoảng cách về đầu tư giữa DNNN và DNNNN.